Právní názory

Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů. Abychom situaci v této oblasti zlepšili, oslovili jsme odborníky na právo a zároveň dlouholeté zaměstnance státní správy s prosbou o jejich názor na výklad vybraných oblastí, ve kterých vládne metodická nejasnost nebo jsou vykládána různými subjekty jinak. Na prvních patnácti konkrétních příkladech jsou zde vysvětleny specifické zákonné normy nebo jejich části a vhodný způsob jejich aplikace.

10. 12. 2015
Právní předpisy regulují rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů do krajiny s cílem předejít ohrožení populací geograficky původních druhů rostlin a živočichů, zejména pak před genetickou erozí, rozšiřováním škodlivých organismů a před přímými vlivy invazních druhů. Nepůvodní...
9. 12. 2015
Krajina v urbanizovaném prostředí vznikla převážně působením člověka a stejně jako přírodní krajina je významnou součástí kvality života lidí. Posuzování krajinného rázu v sídelní (městské) krajině je z pohledu ochrany přírody specifické, přičemž úvahy orgánů ochrany přírody o zásazích do...
24. 11. 2015
Dřeviny rostoucí v průjezdních úsecích silnic podléhají jakožto silniční vegetace specifickému režimu podle zákona o pozemních komunikacích (nesmí ohrožovat bezpečnost silničního provozu), zároveň jsou však chráněny - stejně jako ostatní dřeviny rostoucí mimo les - podle zákona o ochraně přírody a...
9. 11. 2015
Ochrana významných krajinných prvků je jedním ze základních nástrojů obecné územní ochrany a významně přispívá k zachování biologické rozmanitosti, ekologické stability i estetických hodnot krajiny. V praxi vidíme rozdílné přístupy orgánů ochrany přírody k vydávání závazných stanovisek  a...
8. 11. 2015
Vážným aplikačním problémem a dlouhodobým předmětem debat odborné veřejnosti zůstávají sankční ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Z lesního zákona v nynějším znění není zřejmé, jakým způsobem mají být postihována nejběžnější porušení jím...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.