Právní názory

Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů. Abychom situaci v této oblasti zlepšili, oslovili jsme odborníky na právo a zároveň dlouholeté zaměstnance státní správy s prosbou o jejich názor na výklad vybraných oblastí, ve kterých vládne metodická nejasnost nebo jsou vykládána různými subjekty jinak. Na prvních patnácti konkrétních příkladech jsou zde vysvětleny specifické zákonné normy nebo jejich části a vhodný způsob jejich aplikace.

15. 12. 2015
Právní úprava územního systému ekologické stability krajiny je primárně zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) a příslušné prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. Jako...
15. 12. 2015
Vývoj předmětu regulace Základní právní úprava je obsažena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK), v části upravující obecnou ochranu rostlin a živočichů. Předmět regulace, řešený jednotlivými ustanoveními § 5 (a později § 5a a § 5b) doznal oproti...
14. 12. 2015
Ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) prošlo za dobu účinnosti zákona (tj. od 1. června 1992) podstatným vývojem. Původně mělo závazné stanovisko orgánu ochrany přírody potřebné ke schválení LHP pouze jedno jediné hledisko, a to ochranu systému ekologické stability....
14. 12. 2015
Mezi nejčastější činnosti orgánů ochrany přírody bezesporu patří povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o překvapivě komplikovanou agendu – z povolovacího režimu existuje celá řada výjimek. Právní úprava povolování kácení dřevin nadto prošla v nedávné době mnohými...
10. 12. 2015
Relativně stručná právní úprava ochrany krajinného rázu v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) přesně vystihuje podstatu toho, oč při ochraně krajinného rázu jde. V praxi se ovšem toto...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.