Právní názory

Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů. Abychom situaci v této oblasti zlepšili, oslovili jsme odborníky na právo a zároveň dlouholeté zaměstnance státní správy s prosbou o jejich názor na výklad vybraných oblastí, ve kterých vládne metodická nejasnost nebo jsou vykládána různými subjekty jinak. Na prvních patnácti konkrétních příkladech jsou zde vysvětleny specifické zákonné normy nebo jejich části a vhodný způsob jejich aplikace.

10. 5. 2016
Zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje některé vazby na právní předpisy týkající se obrany státu. Kompetenční výluky i další odchylky z režimu zákona stojí za bližší zkoumání. Zejména nyní po vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti v Brdech, nacházející se zčásti na ...
10. 5. 2016
Předmětem mnohých odborných debat a názorových „kotrmelců“ je již od doby svého vzniku ustanovení § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny umožňující poskytování náhrady újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření. Ustálený výklad tohoto ustanovení byl značně relativizován v ...
10. 5. 2016
Zákon o ochraně přírody a krajiny upravuje na několika místech možnost omezit, event. zakázat činnost fyzických i právnických osob, pokud tato činnost narušuje či ohrožuje zájmy ochrany přírody a krajiny a může způsobit nedovolenou změnu chráněných částí přírody. Cílem tohoto právního názoru je...
10. 5. 2016
Vztahy mezi ochranou přírody a myslivostí, resp. mezi ochránci přírody a myslivci, jsou dlouhodobě často vnímány jako konfliktní, ačkoli myslivost a ochranu přírody by měly spojovat některé společné cíle, jako například ochrana rozmanitosti krajiny s významným podílem přirozených nebo přírodě...
10. 5. 2016
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném a účinném znění (dále ZOPK) vedle jiných nástrojů ochrany zvláště chráněných území obsahuje v § 44 odst. 1 a 2 další administrativně správní nástroj k možné regulaci činností ve velkoplošných zvláště chráněných územích, tedy chráněných...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.