Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 10. 2013
Lokalita se nachází asi 6 km severozápadně od Velkého Meziříčí. Jedná se o trvale podmáčenou louku v blízkosti potoka Zátoka a těsně pod vodní plochou Ochoz. Výhradním vlastníkem pozemku je obec Lavičky. Lokalitu má od roku 2012 v bezúplatném užívání o.s. Mokřady-ochrana a management. Zájmové území...
31. 10. 2013
Lokalita se nachází asi 1 km JZ od obce Měšín v okrese Jihlava. Lokalita sestává z podmáčené a neobhospodařované části nivní louky zarůstající náletovými dřevinami, převážně olšemi. Opatření v roce 2012 zahrnovala kácení náletových dřevin na celkové ploše 520 m2 a ruční vybudování tří tůní o...
31. 10. 2013
V roce 2013 byl realizován první pokus o inkubaci jiker lipana podhorního ve speciálních schránkách umístěných v říčním korytě. Aktivita je součástí projektu na Podporu ohrožených autochtonních druhů ichtyofauny Českého Švýcarska. Tento způsob inkubace rybích jiker by měl být vhodnou metodou...
31. 10. 2013
Lokalita Dolní Podluží s výskytem vstavače mužského se dělí na dvě plochy. Hlavní lokalitou je samotná zalesněná kóta a leží asi 400 metrů od místa Brauers Büschel na malém kopci s bývalým lůmkem a druhá, menší, je jižně od kóty cca 300 metrů jižně po svahu směrem k obci. Na lokalitě převažují ve...
31. 10. 2013
Výběr lokalit pro ekologický výzkum nebývá vždy jednoduchý. Vedle objektivních požadavků na charakter biotopu a jeho srovnatelnost s jinými výzkumnými lokalitami se často do výběru promítají rovněž požadavky na fyzicky i ekonomicky únosnou dostupnost lokality. Nalézt na Hané, po staletí...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.