Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 1. 2014
V letech 2010 – 2011 byl v k.ú. Brtnice na Jihlavsku realizován městem Brtnice projekt  v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny s názvem Revitalizační opatření v...
1. 11. 2013
V roce 2012 proběhlo mapování toku Křinice s ohledem na výběr vhodných lokalit pro rozšíření populace mihule potoční (Lampetra planeri) do vyšších partií toku nad přehradu Obere Schleuse. Celkem bylo zmapováno cca 8 km toku a vybrán cca 1km úsek pro založení nové populace mihulí. Vybraný úsek pro...
31. 10. 2013
Cílem projektu bylo zachování a posílení původní populace topolu černého na území CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří v nivě řeky Labe mezi Ústím nad Labem a Hřenskem. Populace topolu černého je v tomto úseku velmi ohrožena vnějšími vlivy, které způsobily téměř zánik této dřeviny. Největší...
31. 10. 2013
Řehořovská požární nádrž je registrovaným významným krajinným prvkem z důvodu ochrany zde se rozmnožujících populací obojživelníků, a to zejména regionálně velmi vzácné ropuchy zelené (Bufo viridis). Dále se zde z ohrožených druhů vyskytují čolek horský (Triturus alpestris) a ropucha obecná (Bufo...
31. 10. 2013
Lokalita se nachází asi 17 km východně od Jihlavy a přibližně 500 metrů severně od okraje obce Arnolec. Zájmové území tvoří silně podmáčená a hospodářky nevyužívaná část výtopy rybníka, která je porostlá náletovými dřevinami. Zásahy zahrnovaly vykácení části náletových dřevin a vybudování jedné...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.