Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 1. 2014
Celý areál lesoparku Sádek patří z hlediska ochrany xylofágních druhů brouků a dalších skupin hmyzu k mimořádně významným lokalitám v oblasti Třebíčska. Je to dáno vysokou koncentrac...
31. 1. 2014
EVL tvoří soustava 4 lesních mezotrofních až eutrofních rybníků na Lovětském potoce (levostranný přítok Jihlávky) v nadm. výšce okolo 600 m n.m. Z od Stonařova poblíž hájovny Zadní Pouště...
31. 1. 2014
Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) se díky razantnímu úbytku lokalit a stále trvajícímu snižování početnosti jednou z nejohroženějších rostlin naší flóry. Na...
31. 1. 2014
Lokalita Nový Svět se nachází na okraji stejnojmenné osady asi 5 km západně od obce Český Rudolec v centrální části přírodního parku Česká Kanada. Jedná se o balvanitý pahorek – bývalou obecní pastvinu o rozloze necelé 3 ha, v současnosti s řídkým porostem borovice lesní a bohatou...
31. 1. 2014
V rámci grantového programu Kraje Vysočina na podporu různých aktivit směřujících k podpoře neziskových organizací v oblasti ochrany přírody byl v roce 2009 vyhlášen program Příroda Vysočiny, jehož cílem bylo podpořit aktivity v oblasti průzkumů biodiverzity na významných...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.