Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

24. 4. 2015
Přírodní rezervace Vrbenské rybníky na Českobudějovicku je významnou lokalitou výsktu saproxylických druhů hmyzu. V roce 2011 zde proběhlo správní řízení o kácení biologicky cenných dubů. Výsledkem tohoto řízení bylo rozhodnutí o ořezu stromů přírodě blízkým způsobem.
24. 4. 2015
Jedná se o pískovnu v majetku Lesů ČR, kde probíhala občasná těžba do roku 2008. Vodní plochy v pískovně jsou významné zejména jako místa pro rozmnožování obojživelníků, v pískovně se však vyskytuje i řada dalších zvláště chráněných a ohrožených druhů vázaných na mokřadní i terestrická stanoviště....
24. 4. 2015
Dobývací prostor Cep II je součástí soustavy pískoven u Suchdola nad Lužnicí v CHKO Třeboňsko. Probíhala zde těžba štěrkopísku pod hladinu podzemní vody. V roce 1998 byla provedena rekultivace nejstarší části pískovny, při níž byla poprvé využita přírodě blízké obnova pobřežních partií těžebního...
24. 4. 2015
Mezi nejvzácnější druhy orchidejí v západních Čechách patří vemeníček zelený (Coeloglossum viride), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač kukačka (Orchis morio) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Lokality těchto druhů v CHKO Slavkovský les byly dlouhodobě poškozovány vyrýváním hlíz...
24. 4. 2015
Pastva ovcí na vřesovištích v NPP Křížky umožňuje přežívání cenných rostlinných formací a zamezuje nežádoucímu šíření travin. Snižuje však pokryvnost keříčkovitých rostlin, především vřesovce pleťového, a může společenstva významně obohacovat o nežádoucí živiny. Proto je nutné, aby zvířata nocovala...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.