Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

6. 8. 2013
PR Hořečky byla vyhlášena pro ochranu hořečku mnohotvarého českého (Genitianella praecox bohemica) v roce 1994. Jedná se o 0,5 ha velkou mírně svažitou louku se S a SSZ orientací poblíž Olešnice v Orlických horách v CHKO Orlické hory. Je porostlá vegetací krátkostébelných trávníků (svaz Violion...
1. 8. 2013
V letech 2012 – 2013 proběhlo mapování na tocích v území EVL Krkonoše, které mělo přispět k poznání areálu rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v zájmovém území. Práce byla provedena za přispění finančního nástroje Evropské unie LIFE+ projektem LIFE CORCOTNICA (LIFE11 NAT/CZ/490). Na základě...
29. 7. 2013
V letech 2005 – 2011 probíhal v NPP Babiččino údolí různorodý management na 17 lučních plochách s různou intenzitou a načasováním seče. V letech 2005, 2006 a 2011 probíhal monitoring denních motýlů na liniových transektech na 11 plochách. Celkem bylo zaznamenáno 46 druhů denních motýlů. Z...
27. 7. 2013
Populace vzácné a ohrožené pobřežnice jednokvěté Littorella uniflora prodělávala značné populační výkyvy v PP Králek. Ke snížení početnosti populace došlo především z důvodu jednorázově zvýšeného rybničního tlaku. V prvním případě se jednalo o neplánované vytření kaprů v roce 1999, v druhém ke...
25. 7. 2013
Dolní Lovětínský rybník je součástí EVL Rybníky u Lovětína, kde jsou předmětem ochrany vážka jasnoskvrnná a čolek velký. Rybník měl do roku 2009 rozsáhlé litorální porosty, ale byl nasazován poměrně značnou obsádkou a vyskytoval se zde i okoun říční. Cílové druhy živočichů se vyskytovaly, ale spíše...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.