Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

9. 10. 2013
Louka Na Miroslavi představuje k zsz. se svažující dno závěru mělkého údolí, které zahrnuje prameniště drobného vodního toku a jeho tok s okolní nelesní vegetací. Vegetace je tvořena podmáčeným pcháčovými loukami s Cirsium oleraceum, C. rivulare a Carex nigra, v nichž roste několik zvláště...
4. 10. 2013
Rybniční hospodaření má v České republice několikasetletou tradici. Udržení ekosystému rybníka v rovnováze ale vždy vyžaduje pečlivé naplánování managementu jednotlivých lokalit. V rámci projektu...
3. 10. 2013
V roce 2011 byla domluvena s majitelem úprava rybí obsádky a nižší frekvence výlovů za účelem zlepšení podmínek pro rozmnožování cílových druhů - vážek rodu Leucorrhinia. Místo obs...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.