Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

24. 10. 2013
Vzhledem k nepříznivému vývoji populaci tetřevů po celé Evropě došlo na mnoha místech k pokusům o posílení populace vypouštěním jedincům z umělých dochovů. Jeden z programů probíhal i na území Krkonošského národního parku. Tetřevi byli vypuštěni ve východní části Krkonoš ve Lvím dole mezi...
24. 10. 2013
Černé Bláto představuje vlhčí lesní louku, která se nachází v blízkosti hájovny Placy při silnici spojující Příbram a Kamýk nad Vltavou. Vlastní zájmová lokalita odpovídá části parcely 698/1 katastrálního území Višňová. V minulosti plocha sloužila ke žďáření uhlí (odtud místní název Placy i...
24. 10. 2013
Dálnice D1 představuje zcela zásadní bariéru bránící migracím, pravidelnému pohybu živočichů, způsobuje zabíjení mnoha jedinců a zhoršuje také kvalitu biotopu druhů. Proto nechala ŘSD zpracovat audit, který představuje komplexní pohled na potenciální migrační objekty v celém úseku modernizované...
22. 10. 2013
Projekt byl zaměřen na podoru udržení bezlesí v zarůstající nivě Lužnice, cenné zejména z hlediska četných vodních a mokřadních biotopů i terestrických lučních biotopů. Území je chráněno v r...
22. 10. 2013
V rámci prakticky zaměřené části projektu OP VK PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi, na kterém se podíleli Ústav biologie obratlovců AV ČR a DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, bylo uspořádáno 6 dvoudenních exkurzí, na...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.