Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

28. 10. 2013
Cílem projektu Ekozóna je vytvoření přírodně blízkých stanovišť, kde mohou hnízdit ptáci, třít se a schovávat fytofilní druhy ryb a rozmnožovat se obojživelníci. Součástí ekozóny je i naučná stezka, která zábavně naučnou formou seznámí návštěvníky s  ekosystémem vodních nádrží a historií kraje...
28. 10. 2013
V letech 2009 – 2013 proběhl projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách. Projekt byl realizován DAPHNE ČR – Institutem aplikované ekologie díky podpoře společnosti NET4GAS. Cílem projektu byla revitalizace...
28. 10. 2013
Novela č. 218/2004 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zavedla do tohoto zákona v § 45i proces hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a na stav jejich ochrany (d...
28. 10. 2013
Novela č. 218/2004 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zavedla do tohoto zákona v § 45i proces hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a na stav jejich ochrany (d...
26. 10. 2013
Revitalizace potoka Ostřice u Horní Plané na Českokrumlovsku je příkladem dobré praxe revitalizace drobného vodního toku v zemědělské krajině. Opevněné a napřímené koryto bylo zrušeno jako vodní dílo - stavba...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.