Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 10. 2013
Jedinečný projekt v rámci České republiky, Ptačí park Josefovské louky, vzniká v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách od roku 2008 jako jedna z významných aktivit České společnosti ornitologické (ČSO). Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve...
31. 10. 2013
Arnika, program Ochrana přírody a DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie uspořádaly dne 21.6.2013 seminář Péče o evropsky významné lokality. Seminář proběhl za podpory projektu OP VK PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi.
31. 10. 2013
Farma Bemagro, a.s. se sídlem v Malontech na Českokrumlovsku je zemědělský podnik hospodařící v režimu ekologického zemědělství na zhruba 2000 ha. Jedním z hlavních cílů managementu farmy je hledat dlouhodobý, ekonomicky udržitelný soulad mezi hospodařením a dotčenými ekosystémy, a...
31. 10. 2013
V roce 2010 předložila Koalice NNO pro Naturu 2000 stížnost k Evropské komisi. Vyjádřila v ní nespokojenost s doplněním soustavy Natura 2000 v České republice, které proběhlo v roce 2009 a mělo respektovat závěry biogeografického semináře pro kontinentální oblast z roku 2006. Předložila také...
31. 10. 2013
Lokalita se nachází cca 4 km jihozápadně od centra města Jihlavy. Je součástí bývalého vojenského výcvikového prostoru Pístov. Jedná se o silně podmáčenou nivu drobného vodního toku nad rybníkem Rančířovský Okrouhlík. Dříve byl management prováděn pod záštitou Pobočky České ornitologické...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.