Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 10. 2013
Na jižní Moravě je recentní výskyt sysla obecného (Spermophilus citellus) známý pouze z polního letiště u Miroslavi. V posledních letech se objevovaly informace o pozorování většinou jednotlivých syslů v různých oblastech okresu Znojmo a především podél hranice s Rakouskem a byla nalezena malá...
31. 10. 2013
Významný krajinný prvek Louka u Závodiště byl registrován v roce 2009. Jedná se o jeden ze zbytků vápnitých slatin, které byly v minulosti typické pro střední Polabí a později byly téměř kompletně převedeny na ornou půdu. Louka o rozloze přibližně 3 ha se nachází v bezprostřední blízkosti města...
31. 10. 2013
Schválený „Záchranný program sysla obecného (Spermophilus citellus) v České republice“ (Matějů et al. 2007) obsahuje mimo jiné opatření 3.6.2 – Vytvoření katalogu lokalit potenciálně vhodných pro sysla. Jeho smyslem je zmapovat okolí vybraných stávajících kolonií sysla a identifikovat zde plochy,...
31. 10. 2013
Příliš intenzivní management luk v podobě dvou celoplošných sečí během roku a povinnosti udržet ke konci vegetační sezóny porost nižší než 30 cm je možno v současnosti považovat za klíčový negativní faktor pro biodiverzitu luk, především pak bezobratlých. Management vyplývá z podmínek zemědělských...
31. 10. 2013
Přírodní památka Jezírko Kutnar (k.ú. Rakvice, chráněné území od r. 1956) byla na konci 80. let 20. století jednou z posledních aluviálních tůní v dolním Podyjí uchovávaj...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.