Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

30. 10. 2016
Problematika mortality ptáků na sloupech vedení vysokého napětí má dlouhou historii. Ptáci sloupy vysokého napětí využívají jak k odpočinku či lovu, tak některé druhy i ke hnízdění. Z praxe je známo, které druhy jsou tímto typem rizika postihovány ve větší míře, a současně je relativně známo i to,...
30. 10. 2016
Revitalizace přehradní nádrže Plumlov je rozsáhlý projekt Povodí Moravy, jehož cílem je zlepšení kvality vody v rekreačně využívané nádrži Plumlov na Prostějovsku a oprava hráze. Přehradní nádrž se nachází v zemědělsky intenzivně obhospodařovaném povodí s nedořešeným čištěním...
19. 9. 2016
Vojenské prostory patří v podmínkách současné střední Evropy k biologicky mimořádně cenným územím. Je to dáno zvyšujícím se kontrastem mezi stále unifikovanější běžnou krajinou a pestrou mozaikou stanovišť na místech, kde působí armáda. Různé typy narušování vegetace a půdního povrchu (disturbance...
31. 7. 2016
Revitalizace horského potoku Hučina u Černého Kříže na Stožecku spočívala v návratu napřímeného a zahloubeného úseku toku do revitalizovaného, přírodě blízkého koryta. Úsek toku dlouhý 1,2 kilometru byl navrácením do původního koryta a obnovou zvlněných meandrů prodloužen na výsledných 1672 metrů....
24. 4. 2016
Pro středoevropské říční nivy včetně zájmového území - nivy horní Lužnice - byla vždy charakteristická pestrá krajinná mozaika les/bezlesí a  široké spektrum vodních a mokřadních biotopů. Před kolonizací člověkem byl tento stav udržován velkými býložravci a abiotickými procesy (záplavy, eroze...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.