O projektech

Tyto internetové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy“ (CZ.1.07/3.1.00/37.0228) hrazeného z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ochrana přírody je veřejným zájmem a celospolečenskou odpovědností, vzdělávání veřejnosti je ale věnováno málo pozoronosti. Proto v rámci tohoto projektu vznikla informační a vzdělávací platforma, ze které je možné získávat odborně podložené informace o fungování přírody a krajiny, a to froumou e-learningových kurzů, on-line seminářů, obsáhlé databáze vědeckých informací a příkladů dobré a špatné praxe

Projekt byl realizován od srpna 2012 do října 2013. Příjemcem projektu byl DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, Fórum ochrany přírody byl partnerem.


Navazujícím podpůrným zdrojem pro přípravu webinářů a rozhovorů byl v roce 2014 projekt "Šíření informací o ochraně přírody formou nových médií" (155/32/14) spolufinancovaný z grantu Ministerstva životního prostředí na podporu projektů NNO.

Hlavním cílem projektu je zprostředkování odborných přístupů, postupů a zkušeností využitelných jak pro všechny úrovně státní správy, tak pro odbornou veřejnost pracující v ochraně přírody, prostřednictvím moderních multimediálních postupů jako jsou informační videa v podobě webinářů či rozhovorů s odborníky na konkrétní témata.

Projekt byl realizován od března 2014 do prosince 2014. Příjemcem bylo Fórum ochrany přírody.

 


Dalším projektem je EHP-CZ02-OV-1-037-2015 "Příroda, koho to zajímá" financovaný z EHP fondů 2009–2014.

Tento projekt je zaměřen především na propagaci problematiky ochrany přírody široké veřejnosti. Fórum ochrany přírody v rámci něj organizuje specializované semináře, doplňuje obsáhlou databázi vědeckých informací a příkladů praxe, připravuje legislativní rozbory sporných situací v ochraně přírody a vydává časopis Fórum ochrany přírody.

Projekt je realizován od ledna 2015 do listopadu 2016. Příjemcem projektu je Beleco, z. s., Fórum ochrany přírody je partnerem.


Projekt 77-FN-092 "On-line vzdělávání pro ochranu přírody" byl podpořen Nadací Partnerství v rámci grantového schématu CZ03 programu Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) financovaného z EHP fondů 2009–2014.

Ač je ochrana přírody zásadním veřejným tématem, v ČR je minimum dostupného vzdělávání pro zainteresovanou veřejnost i samotné ochranáře. Projekt On-line vzdělávání v ochraně přírody nabízí dva běhy odborných kurzů o kritickém myšlení, globálních změnách klimatu, vývoji české krajiny ve čtvrtohorách, zvláštních typech ochrany přírody, šetrném zemědělství, lesnictví, ochraně přírody a legislativě a ochraně vod vytvořených podle nejnovějších poznatků o vzdělávání dospělých. E-learning obsahuje jak prvky samostudia, tak synchronní výuku a dodatkové on-line zdroje informací. Cílem je zlepšit informovanost v ochraně přírody, aby mohla lépe vysvětlovat svou činnost veřejnosti a stakeholderům a zlepšilo se tak její postavení ve společnosti.

Projekt byl realizován od dubna 2015 do dubna 2016. Příjemcem bylo Fórum ochrany přírody.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.