Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

14. 3. 2016
ANDĚL, Petr a kol. Koncepce ochrany migračních koridorů velkých savců a územní systém ekologické stability. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., EVERNIA s.r.o., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. 8 s.
14. 3. 2016
Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha. 2011. 44 s. ISBN 978-80-87457-20-7.
14. 3. 2016
Vítek, Ondřej, ed. Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 2009. 161 s. ISBN 978-80-87051-69-6.
14. 3. 2016
Hnědí skokani ČR - určovací klíč. Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Praha. 2008. 2 s.
14. 3. 2016
Jak hospodařit s dešťovou vodou. Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR a Fakultou stavební ČVUT, Praha. 2009. 48 s. ISBN 978-80-87099-06-3.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.