Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

14. 3. 2016
Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.). Projekt z programu LIFE – Nature, Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Moravskoslezský kraj. 2008. 6 s.
14. 3. 2016
Toman, Aleš a kol. Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů. Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko Havlíčkův Brod. Praha. 1995. 18 s.
14. 3. 2016
Veselý, P., Havlíček, Z. Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech. Mendelova univerzita v Brně. Brno. 2011. 47 s.
14. 3. 2016
Kočí, Martin a kol. Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích pomocí biologické složky makrofyta. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, 2011. 51 s.
14. 3. 2016
Slavík, Ondřej, Vančura, Zdeněk a kol. Metodický postup na zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i. a společností Envisystem, s.r.o. Praha, 2012. 49 s. ISBN: 978-80-...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.