Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

14. 3. 2016
Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička, P. Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. České vysoké učení technické v Praze, Nakladatelství Naděžda Skleničková. Praha. 2004. ISBN 80-903206-3-5.
14. 3. 2016
Škorpíková, Vlasta, Hora, Jan, Horal, David, Vermouzek, Zdeněk. Metodika ornitologického průzkumu pro záměry výstavby větrných elektráren. Česká společnost ornitologická, BirdLife Czech Republic. Praha, 2009. 21 s.
14. 3. 2016
Kubečka J., Prchalová, M. Metodika odlovu a zpracování vzorků ryb stojatých vod. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha. 2006. 22 s.
14. 3. 2016
Jurajda, P., Slavík, O., Adámek Z. Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových společenstev ryb tekoucích vod. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha. 2006. 10 s.
14. 3. 2016
Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných území. Věštník Ministerstva životního prostředí, ROČNÍK XIV, ČÁSTKA 7, listopad-prosinec 2014.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.