Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

14. 3. 2016
Gremlica, Tomáš a kol. Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice.Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., Ministerstvo životního prostředí. Praha. 2011. 245 s.
14. 3. 2016
Novotný, Ivan a kol. Příručka ochrany proti vodní erozi 2014. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i., Ministerstvo zemědělství. Praha. 2014. 78 s. ISBN 978-80-87361-33-7.
14. 3. 2016
Stránský, David a kol. Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí. Asociace čistírenských expertů České republiky, 2009. 83 s.
14. 3. 2016
Vopravil, Jan a kol. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Praha, 2012. 33 s.
14. 3. 2016
Durčák, Martin. Metodika pro výběr a hodnocení reprezentativnosti monitorovacích míst pro zjišťování a hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) a chemických ukazatelů pro hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích. Výzkumný ústav...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.