Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

2. 7. 2013
Ministerstvo životního prostředí. Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011. 46 s.
2. 7. 2013
PLANETA: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. HÁKOVÁ, Alice, KLAUDISOVÁ, Alexandra a SÁDLO, Jiří, eds. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004, roč. XII, č. 8. ISSN 1213-3393.
2. 7. 2013
BARTÁK, Roman, KONUPKOVÁ KALOUSOVÁ, Štěpánka a KRUPOVÁ, Barbora. Metodika likvidace invazních druhů křídlatek. Ostrava: Moravskoslezský kraj, 2010. 32 s.
2. 7. 2013
HLAVÁČ, Václav a ANDĚL, Petr. Mosty přes vodní toky. Ekologické aspekty a požadavky. Jihlava: Kraj Vysočina a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2008. 27 s. ISBN 978-80-87051-40-5.
2. 7. 2013
Evropská komise. Těžba neenergetických nerostných surovin a Natura 2000. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011. 144 s. ISBN 978-92-79-19357-6.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.