Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

2. 7. 2013
PLANETA: Pravidla hospodaření pro typy lesních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Lesy České republiky, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Vojenské lesy a statky ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro...
2. 7. 2013
Ministerstvo životního prostředí. Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007, 17(11), 1-23. ISSN 0862-9013.
2. 7. 2013
PLANETA: Natura 2000 a lesy. „Problémy a příležitosti”. Evropská komise, přeložilo Ministerstvo životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004, roč. XII, č. 10. ISSN 1213-3393.
2. 7. 2013
Evropská komise. Pokyny k čl. 6 odst. 4 „směrnice o stanovištích“ 92/43/EHS. Přeložilo Ministerstvo životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007/2012. 29 s.
2. 7. 2013
CHVOJKOVÁ, Eva, VOLF, Ondřej, KOPEČKOVÁ, Michala, HUMMEL, Jiří, ČIŽEK, Oldřich, DUŠEK, Jan, BŘEZINA, Stanislav a MARHOUL, Pavel. Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011. 98 s. ISBN 978-80-7212-568-5.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.