Stav populací koroptve polní Perdix perdix ve Spojeném Království; prozatímní výsledky plánu péče

Verze PDF

 Areál rozšíření koroptve polní (Perdix perdix) zabírá většinu západní části Palearktické oblasti, jde o relativně běžný druh, nicméně jeho počty na většině areálu v současnosti klesají. Britské úřady zformovaly komplexní plán péče s cílem zastavit tento trend populačního poklesu, podpořit růst populace a stabilizovat současný areál rozšíření napříč Velkou Británií. Plán péče využívá vícepolního systému hospodaření s důrazem na plochy úhoru - tento systém je klíčový k vytvoření vhodného prostředí pro vývoj mláďat. Analýza z roku 2010 ukazuje, že se podařilo splnit jeden ze závazků a zastavit úpadek populace, nepodařilo se ovšem dosáhnout plánovaného nárůstu počtů na 90 tisíc reprodukce schopných párů k tomuto datu. Také se ukázalo, že opatření proti náhodnému odstřelu koroptví při plánovaném lovu orebic rudých (Alectoris rufa) jsou účinná. 

Využitelné výstupy: 
 • základním kamenem plánu péče je spolupráce a osobní kontakt s farmáři a vlastníky půdy
  • farmáři poskytují informace o stavu místní populace a jsou motivováni k tomu, aby brali ohled na přítomná zvířata během hospodaření - zajistili nerušená místa k hnízdění, vyvedení mláďat a zimoviště
  • útvary odpovědné za aplikaci plánu péče farmáře seznamují se souvisejícími agro-environmentálními dotacemi a pomáhají s jejich čerpáním, aby se farmářům část jejich snahy vrátila
 • v rámci záchranného programu byla vytvořena demonstračního území, kde se hospodařilo vícepolním systémem a kontrolní území bez managementu
  • počet hnízdících párů na demonstračních územích vzrostl čtyřnásobně (na 18 párů/km2) oproti okolí
  • úhor poskytuje koroptvím potravu jak během léta v období hnízdění, tak i v zimě
  • vícepolní systém hospodaření vytváří mozaiku různě vysoké vegetace ideální pro odchov mláďat
  • pozitivním faktorem ovlivňujícím přítomnost a hustotu populace koroptví je také přítomnost orné půdy
 • bylo prokázáno, že přežití mláďat je klíčové pro zachování populace a kvalita prostředí, kde probíhá odchov mláďat, je zásádní pro to, aby mláďata dosáhla reprodukčního věku
 • vážný problém pro management populací koroptví představuje jejich náhodný odstřel během cíleného odlovu orebic rudých
  • intenzívní odlov orebic vedl až k 85% ztrátám v populaci koroptví
  • zavedená opatření na demonstačních územích srazila tyto ztráty pod 20%
   • tato opatření zahrnují: poučení střelců o tom, jak rozlišit koroptev od orebice, systém zvukového upozornění (píšťalky) na přítomnost koroptví poblíž lovecké leče
Grafické přílohy: 
Srovnání počtu párů koroptví na demonstračních územích plánu péče a kontrolních oblastí bez agro-envi podpory
Srovnání složení hnízdního habitatu koroptví a ploch k vyvedení mláďat na demonstračních a kontrolních plochách
Zdroj: 
Aebischer N.J., Ewald J.A. (2010): Grey Partridge Perdix perdix in the UK: recovery status, set aside and shooting. Ibis 152: 530-542
Zadal: 
Zuzana Blažková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.