Společenstva motýlů nížinných luk

Verze PDF

Autoři mapovali mezi lety 2012/13 šest lokalit nížinných luk v Karpatech, na kterých sledovali výskyt společenstev motýlů. S ohledem na faunální typy, byly nejfrekventovanější zástupci generalisté, zástupci euro-sibiřských druhů, ale patrná byla i výrazná přítomnost holo-mediteránních druhů a také zástupců kontinentálního elementu. Méně narušené habitaty obklopené přirozenými lesními porosty vykazovaly vyšší druhovou diverzitu.

Využitelné výstupy: 
  • Na šesti lokalitách rozdělených dohromady na 14 transektů bylo v letech 2012 a 2013 provedeno celkem 4 a 5 mapování. Zaznamenáno bylo celkem 63 druhů motýlů (cca 4800 jedinců). Čtvrtina zaznamenaných druhů podléhá v Maďarsku různému stupni ochrany.

 

  • Šest druhů se objevovalo ve všech sledovaných lokalitách v obou letech. Konkrétně soumračník jahodníkový (Pyrgus malvae), soumračník metlicový (Thymelicus silvestris), bělásek řepový (Pieris rapae), modrásek jehlicový (Polyommatus icarus), okáček poháňkový (Coenonympha pamphilus) a okáč luční (Maniola jurtina).

 

  • Tyto druhy jsou známé jako generalisté, tři z nich jsou vázané na lipnicovité trávy a tři na bylinné porosty. Tři další druhy bělásek hrachorový/luční (Leptidea sinapis/juvernica), modrásek čičorkový (Cupido alcetas), m. štírovníkový (C. argiades) se rovněž podařilo nalézt na všech lokalitách, s výjimkou extrémně suchých stanovišť. Vázány jsou na bobovité rostliny (štírovník, hrachor).

 

  • Pozorované množství druhů bylo nenáhodně vyšší v téměř nedotčených částečně vlhkých loukách obklopených přírodními lesy, nejnižší naopak na uměle vysušených narušených opuštěných pastvinách.

 

  • Počet druhů a počet pozorovaných jedinců byl mírně vyšší v roce 2013, pravděpodobně kvůli většímu množství opakování mapování (4:5).

 

  • Méně narušená stanoviště obklopená přírodními lesy vykazovala vyšší druhovou diverzitu (Shanon-Wiener), podle autorů je kvalita habitatů relevantnější pro druhovou diverzitu motýlů, než velikost či izolace jednotlivých habitatů.
Grafické přílohy: 
Společenstva motýlů nížinných luk
Společenstva motýlů nížinných luk
Společenstva motýlů nížinných luk
Společenstva motýlů nížinných luk
Společenstva motýlů nížinných luk
Společenstva motýlů nížinných luk
Společenstva motýlů nížinných luk
Zdroj: 
Szanyi, Y., Nagy, A., Varga, Z., Butterfly assemblages in fragmented meadow habitats of the pre-Carpathian lowland (Bereg plain, SW Ukraine), Applied ekcology and enviromental research 13(3), pp.: 615-626
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.