Sinice v prameništích

Verze PDF

Autoři předkládají souhrnný přehled klíčových druhů sinic v prameništích, se zvláštním důrazem na specifické strategie (fixace dusíku, fosfatázy, anti-UV složky), které jim umožňují přežít v oligotrofním prostředí.
Dosavadní výzkum sinic v prameništích byl pro svou náročnost a požadovanou komplexitu opomíjen. V současnosti dostupné zdroje informací chybí, nebo jsou jen velmi limitované.

Využitelné výstupy: 
  • Množství cyanoprokaryot nacházených v pramenech se pohybuje mezi 15-20 taxony na každých 10 prozkoumávaných pramenů. Počet taxonů cyanoprokaryot na jeden pramen se pohybuje mezi 0-10 (v průměru 4). Převažují (mezi 50-60 % zaznamenávaných druhů) coccoidní typy.
  • Nejfrekventovanější a nejčetnější jsou rody Chamaesiphon, Tapinothrix, Phormidium, Leptolyngbya, Heteroleibleinia, Plerocapsa.
  • Mezi vzácné a řídce nacházené druhy patří Chamaesiphon amethystinus, Xenotholos kerneri, Painothrix bornetii, Gloethece rupestris, Petalonema, Cyanodermatium, Myochrotes myochrus.
  • Nejčastěji studovaným typem pramenišť byly reokrény, kde se výzkum s největší konzistencí soustředil na epilithion. Nejméně pak na epibryon.
  • Některé druhy byly v pramenech opakovaně zaznamenávány (například Chamaesiphon amethystinus, Homoeothrix juliana), ale žádný z nich nebyl zřejmě vázán čistě na prameniště.
  • Cyanobakterie nebyly přítomny ve vodách kyselých pramenů (nejsou zařazeny do této studie) a byly zaznamenány jen v neutrálních či alkalických pramenech.
Grafické přílohy: 
Sinice v prameništích
Sinice v prameništích
Sinice v prameništích
Zdroj: 
Cantonati, M., Komárek, J., Montejano, G., Cyanobacteria in ambient sprint, Biodivers Conserv (2015) 24:865–888
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.