Silniční lemy – ráj pro kořist? Případová studie králíka divokého

Verze PDF

V této studii sledovali autoři početnost králíků (Oryctolagus cuniculus) ve třech vzdálenostech od rychlostní silnice (50, 450 a 800 m) během šestiměsíčního období, stejně jako predační tlak. Výsledky nepotvrzují předpoklad, že je početnost králíků nejvyšší v blízkosti silnice. Naopak, oblast nejblíže silnice se vyznačovala nejnižší početností králíků. Nicméně, v blízkosti silnice byl zaznamenán snížený predační a lovecký tlak. Ten ale nevedl ke zvýšené početnosti králíka. Nízká početnost v blízkosti silnice může být způsobena rozptylem mladých jedinců nebo zvýšenou úmrtností v důsledku kolize s vozidly. Králíci se vyhýbají alespoň do určité míry silnici. Jedním z důvodů může být vysoká míra hluku a dalších stresorů spojených s vysokou intenzitou dopravy. Vedlejší vliv dopravy proto může mít na králičí populace silnější vliv než predace. Zjištěný charakter králičí populace ve sledované studii a její vztah k predaci nemusí platit všude. Vysoká populační hustota králíků se může vyskytnout v zemědělské krajině, kde silniční lemy poskytují vhodné prostředí jinde v krajině nedostupné.

Využitelné výstupy: 

Silnice působí mnoha vlivy na savčí populace ve svém okolí. Předpokládá se, že druhy kořisti zakládají početné populace u silničních okrajů vzhledem k uvolnění predačního tlaku, které je vedlejším výsledkem vyhýbání se predátorů silnicím a zvýšené mortality. Druhem ,o kterém se myslí, že využívá uvolnění predačního tlaku a vyskytuje se v početných populacích v blízkosti silnic, je králík divoký (Oryctolagus cuniculus). V této studii sledovali autoři početnost králíků ve třech vzdálenostech od rychlostní silnice (50, 450 a 800 m) během šestiměsíčního období, stejně jako predační tlak v oblastech vhodných pro výskyt králíků. Index početnosti králíků byl zjišťován na základě počtu bobků, což bylo nedávno prokázáno jako nejspolehlivější metoda.
Celkem bylo nalezeno 917 exkrementů v pruhu A (nejblíže u silnice), 2344 v pruhu B a 1908 v pruhu C. Žádná z vegetačních proměnných neměla na počet exkrementů vliv. Významný rozdíl v početnosti byl zaznamenán mezi pruhy A a B, rozdíl mezi pruhem C a ostatními pruhy nebyl významný.
Výsledky nepotvrzují předpoklad, že je početnost králíků nejvyšší v blízkosti silnice. Naopak, oblast nejblíže silnice se vyznačovala nejnižší početností králíků. Nicméně, byl zaznamenán snížený predační a lovecký tlak v blízkosti silnice. Ten ale nevedl ke zvýšené početnosti králíka. Koncentrace drobných savců v silničních lemech proto nemusí být obecným pravidlem. Nízká početnost v blízkosti silnice může být způsobena rozptylem mladých jedinců nebo zvýšenou úmrtností v důsledku kolize s vozidly. Setrvalý pokles v početnosti v průběhu sledovaného období byl ale zaznamenán u všech tří úseků, tj. u úseku nejblíže silnice nebyla zaznamenána zvýšená mortalita, kterou by bylo možné očekávat v souvislosti s dopravou.
Predační tlak byl nižší v blízkosti silnice, což je v souladu se zjištěními z jiných studií. V této studii byla zaznamenána vyšší populační hustota králíků v úsecích s vyšší početností predátorů. To stojí za zmínku, protože je známo, že početnost středně velkých predátorů do značné míry ovlivňuje početnost králíků.
Rovněž lovecký tlak byl nejnižší nejblíže silnice a nejvyšší u nejvzdálenějšího úseku.
Mikrobiotop v blízkosti silnice nebyl odpovědný za zjištěný výsledek v početnosti králíků.
Králíci se vyhýbají alespoň do určité míry silnici. Jedním z důvodů může být vysoká míra hluku a dalších stresorů spojených s vysokou intenzitou dopravy. Vedlejší vliv dopravy proto může mít silnější vliv na králičí populace než predace. Zjištěný charakter králičí populace ve sledované studii a její vztah k predaci nemusí platit všude. Vysoká populační hustota králíků se může vyskytnout v zemědělské krajině, kde silniční lemy poskytují vhodné prostředí jinde v krajině nedostupné.

Zdroj: 
Planilo A., Malo J.E. 2013: Motorway verges: Paradise for prey species? A case study with the European rabbit. Mammalian Biology 78: 187-192.
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.