Silnice s vysokou intenzitou dopravy mají negativní dopad na puštíka obecného a sýčka obecného

Verze PDF

Autoři sledovali výskyt puštíka obecného (Strix aluco) a sýčka obecného (Athene noctua) ve venkovské krajině v jižním Portugalsku za účelem zjištění vlivu silnic a charakteristik biotopu na populační hustotu puštíka a přítomnost sýčka. Průzkumy byly provedeny v letech 2005, 2007 a 2009 na 70 sčítacích bodech. Z výsledků vyplývá, že jak puštík, tak sýček jsou méně početní nebo častěji chybí v blízkosti silnic s vysokou intenzitou dopravy (dálnice a rychlostní silnice). Autoři to připisují záměrnému vyhýbání se obou sov silnicím. Důvody mohou být vysoká míra hluku, světlená zátěž, fragmentace biotopů a zvýšená úmrtnost sov, jejichž teritoriem silnice probíhá. Biotopy v blízkosti silnic proto tvoří teritoria s nízkou kvalitou pro oba druhy sov. Přestože mohou poskytovat početný a dostupný zdroj potravy, negativní faktory (hluk, zátěž, mortalita, fragmentace) zjevně převažují.

Využitelné výstupy: 

Rozrůstající se silniční síť ohrožuje ekosystémy přímými vlivy, jako je zvýšená mortalita živočichů v důsledku kolizí s vozidly, a rozličnými nepřímými vlivy, jež vedou k vyhýbání se silnicím. Autoři sledovali výskyt puštíka obecného (Strix aluco) a sýčka obecného (Athene noctua) ve venkovské krajině v jižním Portugalsku za účelem zjistit vliv silnic a charakteristik biotopu na populační hustotu puštíka a přítomnost sýčka. Průzkumy byly provedeny v letech 2005, 2007 a 2009 na 70 sčítacích bodech.
Přítomnost puštíka byla zjištěna na 75,3%, 64,7% a 75% sčítacích lokalit v letech 2005, 2007 a 2009. Přítomnost sýčka byla zjištěna na 33,8%, 30,8% a 35% sčítacích lokalit v letech 2005, 2007 a 2009. Přítomnost či nepřítomnost puštíka i sýčka vykazovala určitou míru stability ve všech třech sledovaných letech. Puštíci byly vždy přítomni ve 34 lokalitách a vždy chyběli ve třech lokalitách (tj. 54% lokalit nevykazovalo žádnou změnu). Sýčci se vždy vyskytovali ve 12 lokalitách a vždy chyběli v 35 lokalitách (67% lokalit nevykazovalo žádnou změnu). 
Model vysvětlující populační hustotu puštíka zahrnoval dvě proměnné – zastoupení hustého lesnatého území a vzdálenost k nejbližší silnici s vysokou intenzitou dopravy. Přítomnost sýčka byla vysvětlena zastoupením ploch se zemědělskými plodinami a rovněž vzdáleností k nejbližší silnici s vysokou intenzitou dopravy.
Z výsledků vyplývá, že jak puštík, tak sýček jsou méně početní nebo častěji chybí v blízkosti silnic s vysokou intenzitou dopravy (dálnice a rychlostní silnice). Autoři to připisují záměrnému vyhýbání se obou sov silnicím. Důvody mohou být vysoká míra hluku, světlená zátěž, fragmentace biotopů a zvýšená úmrtnost sov, jejichž teritoriem silnice probíhá.
Obě sovy preferovaly plochy biotopů ve větší vzdálenosti od silnice. Negativní vliv na populační hustotu puštíka byl zjištěn až do vzdálenosti 2 km od rychlostní silnice, což je dále, než je předpokládaný negativní účinek dopravního hluku. Hluk tedy patrně není hlavním faktorem zodpovědným za negativní vztah mezi populační hustotou puštíka a silnicemi, jak bylo i prokázáno i v jiné studii u ptáků s denní aktivitou.
Biotopy v blízkosti silnic proto tvoří pro oba druhy sov teritoria s nízkou kvalitou. Přestože mohou poskytovat početný a dostupný zdroj potravy, negativní faktory (hluk, zátěž, mortalita, fragmentace) zjevně převažují.

Zdroj: 
Silva C.C., Lourenço R., Godinho S., Gomes E., Sabino-Marques H., Medinas D., Neves V., Silva C., Rabaça J.E., Mira A. 2012: Major roads have a negative impact on the Tawny Owl Strix aluco and the Little Owl Athene noctua populations. Acta Ornithologica 47: 47-54. DOI 10.3161/000164512X653917
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.