Sezónní vliv vodního ptactva na společenstva makrofyt mělkých jezer

Verze PDF

Ptáci jsou důležitou a velmi nápadnou součástí ekosystémů mělkých jezer. Jejich přesná role v síti vztahů ale není příliš dobře známá. Úbytek diverzity vodních rostlin (jako hlavní součásti potravy mnoha vodních ptáků) je často následován snížením diverzity ptáků. Podpora diverzity ptáků umělým přikrmováním ale může přinášet nevhodné vedlejší efekty například ve formě nežádoucí eutrofizace prostředí (v případě eutrofizace trusem ptáků navrhují někteří autoři pojem „guanotrofizace“). Autoři článku zkoumali sezónní interakce mezi vodními ptáky a na vodu vázanou makrofytní vegetací. Zjistili, že vodní ptáci mohou mít sezónně poměrně výrazný dopad na obnovu vodní vegetace na mělkých jezerech, ten je však vyrovnán v období, kdy je množství vodního ptactva menší.

Využitelné výstupy: 
  • V letech 2005-2007 zkoumal kolektiv autorů v hrabství Shropshire ve Velké Británii vliv vodních ptáků na makrofytní vegetaci v mělkém jezeře bez ryb.

 

  • Na zkoumané ploše umístili osm velkých klecí o ploše 2x6 m, do kterých se nemohli dostat žádní vodní ptáci, a osm stejně velkých klecí, které byly otevřené a umožňovaly pohyb ptáků dovnitř a ven.

 

  • Největší hustota ptáků byla zjištěna v zimě, kdy dosahovala až 110 jedinců na hektar, nejnižší v létě 2005, kdy byla 6 jedinců na hektar.

 

  • Růst vegetace se lišil v jednotlivých sezónách, přesto byl ale zřejmý rozdíl v jejím rozvoji v klecích bez ptáků (zarostlá plocha průměrně 47%) a s ptáky (36%).

 

  • Rozdíl byl i ve způsobu vlivu jednotlivých druhů na vegetaci: kachna divoká a čírka obecná ničí rostliny přímou konzumací, vytrháváním a sešlapáváním, zatímco velké druhy jako labuť velká, dokážou zcela zlikvidovat i odolné druhy jako orobinec širokolistý.

 

  • Negativní vliv ptáků v zimním období jsou podle autorů rostliny schopny kompenzovat letním růstem v období nižších hustot ptáků.

 

  • Obávaná změna z vegetace makrofytní na vegetaci s dominujícími řasami tak podle autorů nemůže být způsobena pouze aktivitou ptáků.
Grafické přílohy: 
Sezónní vliv vodního ptactva na společenstva makrofyt mělkých jezer
Sezónní vliv vodního ptactva na společenstva makrofyt mělkých jezer
Sezónní vliv vodního ptactva na společenstva makrofyt mělkých jezer
Sezónní vliv vodního ptactva na společenstva makrofyt mělkých jezer
Sezónní vliv vodního ptactva na společenstva makrofyt mělkých jezer
Sezónní vliv vodního ptactva na společenstva makrofyt mělkých jezer
Sezónní vliv vodního ptactva na společenstva makrofyt mělkých jezer
Zdroj: 
Chaichana, R., Leah, R., & Moss, B. (2011). Seasonal impact of waterfowl on communities of macrophytes in a shallow lake. Aquatic botany, 95(1), 39-44.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.