Sezónní variabilita v chemickém složení vody a její vliv na spolehlivost vegetačně-stanovištních analýz

Verze PDF

V této studii byla zkoumána sezónní variabilita v chemickém složení vody na prameništních slatiništích v Západních Karpatech. Zároveň se autoři zaměřili na porovnání různých metodik sběru dat a vliv právě sezónní variability na výsledky studií. Na deseti různých mokřadních stanovištích, které zahrnovaly různé typy mokřadů (tuf tvořící prameniště, vápenitá slatiniště a různě bohatá společenstva s rašeliníky), byly odebírány vzorky vody po dobu tří let vždy na jaře, v létě a na podzim. U vzorků vody pak byla vyhodnocována vodivost, pH, redoxní potenciál a koncentrace iontů. Nejstabilnější naměřené hodnoty byly naměřeny u vodivost a pH, z iontů byly nejstálejší ionty sodíku, vápníku, dusíku a sírany. Velká variabilita pak byla zaznamenána u dusičnanů, chloridů, celkově železa, fosforečnanů a redox potenciálu.

Využitelné výstupy: 

Celkem bylo pro výzkum vybráno deset míst v lokalitě Západních Karpat na hranicích České republiky a Slovenska, které byly zvoleny tak, aby zahrnovaly různé typy vegetace, různá geografická území se specifickým klimatem a nadmořskou výškou a také všechny druhy flyšového podloží se specifickým chemismem vody.

  1. Velká variabilita u dusičnanů, chloridů, celkově železa, fosforečnanů a redox potenciálu vysvětluje velmi málo z druhové variability prostředí.
  2. Vodivost a pH vysvětlují velkou část vegetační variability.
  3. Ačkoli se koncentrace železa v průběhu času mění, nesmí být přehlížena, protože železo může mít velmi toxické účinky ve vápenitých půdách.
  4. Napříč ročními obdobími se lišily hodnoty pH, vodivosti a koncentrací vápníku, sodíku a síranů
  5. Naměřená data chemického složení vody vykazují gradient od minerálně chudých kyselých slatinišť k minerálně bohatým alkalickým typům.
  6. Druhově chudá rašeliniště s dominujícím druhem rašeliníku Sphagnum flexuosum v mechovém patře a s vysokou pokryvností druhů skupiny Calthion v bylinném patře měla oproti polydominantní vegetaci s ostřicemi a mechy zvýšenou koncentraci amoniakálního dusíku a draslíku ve vodě.
  7. Nebyla určena žádná z hlavních živin, která by byla charakteristická pro luční druhy a slatiništní habitaty s vyšší produktivitou.
  8. Nejvhodnějším obdobím pro sběr vzorků s charakteristickými hodnotami koncentrací hlavních prvků na prameništních slatiništích. Jaro není vhodné pro stanovování železa a redox potenciálu.
  9. Vápník, vodivost a pH jsou spojeny s vegetační variabilitou a mohou být použity ke kategorizaci hlavních typů slatiništní vegetace.

Grafické přílohy: 
Schopnost variability chemismu vody vysvětlit variabilitu ve složení druhů.
PCA sledovaných hodnot ve složení vody založené na podzimních vzorcích
PCA sledovaných hodnot ve složení vody ve vzorcích ze všech ročních období
Průměrné hodnoty měřených hodnot vody v prameništních slatiništích
Zdroj: 
Hájek, M. a Hekera, P. 2004. Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses? – Preslia, Praha 76: 1–14.
Zadal: 
Tereza Drábková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.