Rychlá genetická asimilace po introdukci nepůvodní linie ještěrky zední

Verze PDF

Jedním z významných faktorů ohrožujících původní ekosystémy jsou záměrné nebo náhodné introdukce nepůvodních druhů rostlin a živočichů. Ve všech případech se ale nemusí jednat přímo o nové druhy, stejně nebezpečné jsou také introdukce cizích genetických linií domácích druhů. Pro místní populace může křížení s nepůvodními jedinci přinášet rozmanité důsledky, např. negativní vliv na zdatnost, ztrátu na lokální podmínky adaptovaných alel či outbrední depresi. Za jeden z nejvýznamnějších negativních důsledků je považováno nahrazení původní genetické diverzity. Na druhou stranu byly ale zaznamenány i pozitivní případy zvýšení vitality potomstva křížením s nepůvodními jedinci a introdukce nepůvodních jedinců byla několikrát využita také k posílení malých lokálních populací ve snaze o zamezení inbreedingu. Tým německých herpetologů a genetiků se zaměřil na studium introgrese genetické informace nepůvodních linií ještěrky zední (Podarcis muralis) do populací původních. Zjištěný rozsah introgrese a dominance cizích haplotypů ve smíšených populacích dokládá, že introdukce nepůvodních linií představují značné riziko pro genetickou integritu původních populací.

Využitelné výstupy: 
  • Celkem byly odebrány vzorky z 566 jedinců ještěrky zední z 5 čistých nepůvodních populací, 4 smíšených a 1 referenční čisté domácí populace.
  • Bylo zjištěno 20 haplotypů 7 genetických linií.
  • Byla zjištěna výrazná introgrese nepůvodních alel. Ačkoliv všechny čtyři smíšené populace v jihozápadním Německu leží v rámci areálu východofrancouzské genetické linie, alely této linie zcela scházely ve třech populacích, v nichž zcela dominovaly mtDNA haplotypy z původem z italských populací.
  • Sdílení haplotypů mezi populacemi bylo velmi nízké a týkalo se pouze velmi blízkých populací.
  • V některých smíšených populacích byla zjištěna velmi vysoká diverzita nepůvodních haplotypů (až 6).
  • Čisté introdukované i původní populace mají významně nižší genetickou diverzitu než smíšené populace vzniklé ze dvou a více linií.
  • Nárůst očekávané hladiny heterozygozity není lineární, introdukce třetí linie již na hladinu heterozygozity nemá téměř žádný vliv.
  • Je zjevné, že introdukce nepůvodních linií představují značné riziko pro genetickou integritu původních populací.
Grafické přílohy: 
Rychlá genetická asimilace po introdukci nepůvodní linie ještěrky zední
Rychlá genetická asimilace po introdukci nepůvodní linie ještěrky zední
Rychlá genetická asimilace po introdukci nepůvodní linie ještěrky zední
Rychlá genetická asimilace po introdukci nepůvodní linie ještěrky zední
Rychlá genetická asimilace po introdukci nepůvodní linie ještěrky zední
Zdroj: 
Schulte, U., Veith, M., & Hochkirch, A. (2012). Rapid genetic assimilation of native wall lizard populations (Podarcis muralis) through extensive hybridization with introduced lineages. Molecular ecology, 21(17), 4313-4326.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.