Rozšíření a velikost populací modráska nejmenšího závisí na rozšíření jeho živné rostliny

Verze PDF

Výskyt některých druhů motýlů je významně ovlivněn rozlohou a izolovaností biotopu a jeho kvalitou. V této studii se autoři zaměřili na sledování biotopu modráska nejmenšího (Cupido minimus), který patří v severní Evropě mezi nejsedentárnější druhy. V Dolním Sasku, kde byla studie provedena, se vyskytuje modrásek nejmenší na vápnomilných trávnících. Ačkoliv se plochy vápnomilných trávníků značně lišily vzhledem ke své rozloze a izolovanosti, byl modrásek nejmenší nalezen, kdekoliv se vyskytovala jeho živná rostlina, úročník bolhoj. Pokryvnost rozchodníku byla nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím početnost populací modráska nejmenšího. Izolovanost, ani další charakteristiky biotopu, neměly na velikost jeho populací vliv. Pro zachování populací modráska nejmenšího je zásadní management, který vede k zachování výskytu jeho živné rostliny. Opakovaná pastva, i při nízké intenzitě, vede k poškozování úročníku. Autoři navrhují přepasení lokality jednou ročně při nízké intenzitě pastvy, aby byl udržen otevřený charakter porostů. Dále je žádoucí odstranit rozsáhlé rozpínající se křoviny, které úročník vytlačují. Ze studie vyplývá, že izolační efekt může být méně významný, než se předpokládá, a to i u specializovaného druhu motýla.

Využitelné výstupy: 

Výskyt některých druhů motýlů je významně ovlivněn rozlohou a izolovaností biotopu a jeho kvalitou. V této studii se autoři zaměřili na sledování biotopu modráska nejmenšího (Cupido minimus), který patří v severní Evropě mezi nejsedentárnější druhy. V Dolním Sasku, kde byla studie provedena, se vyskytuje modrásek nejmenší na vápnomilných trávnících. Bylo sledováno 70 biotopů s výskytem úročníku bolhoje, jediné živné rostliny modráska.  
Na všech 70 sledovaných biotopech s výskytem úročníků bolhoje byla zaznamenána nakladená vajíčka nebo vysoká početnost dospělých modrásků. Velikost populací byla ovlivněna rozlohou plošky, pokryvností úročníku bolhoje, pokryvností kvetoucích rostlin a keřového patra. Pokryvnost úročníku pozitivně korelovala s rozlohou biotopu a pokryvností kvetoucích rostlin a negativně s pokryvností keřového patra. Ve vícerozměrné regresní analýze zůstala pokryvnost úročníku jediným signifikantním faktorem.
Ačkoliv se plochy vápnomilných trávníků vzhledem ke své rozloze a izolovanosti značně lišily, byl modrásek nejmenší nalezen, kdekoliv se vyskytovala jeho živná rostlina. Modrásek nejmenší je považován za extrémně sedentární druh, nicméně izolovanost ani jiné charakteristiky biotopu neměly na jeho výskyt vliv. Nepřítomnost izolačního efektu může být způsobena podhodnocením rozptylových schopností tohoto druhu. Přitom, nejizolovanější biotop byl vzdálen 4,4 km od nejbližšího obsazeného biotopu a dalších osm bylo vzdálených více než 2 km. Rozdíl mezi údaji z Velké Británie, kde byl prokázán silný vliv izolovanosti lokalit, a touto studií, může spočívat v odlišném chování druhu v odlišných geografických oblastech. Výsledky ukazují, že se modrásek nejmenší vyskytuje ve sledované oblasti v ostrůvkovité populaci s vysokou mírou rozptylu. Velikost populací modráska byla ovlivněna výskytem jeho živné rostliny, která je zároveň jedním z nejdůležitějších zdrojů nektaru. Výsledky poukazují na význam rozsáhlých populací, které se obvykle nacházejí na rozsáhlých plochách vhodného biotopu. Křoviny negativně ovlivňují výskyt druhu patrně prostřednictvím přímé kompetice s živnou rostlinou a ovlivněním mikrostanovištních podmínek. Pro zachování populací modráska nejmenšího je zásadní management, který vede k zachování výskytu jeho živné rostliny. Opakovaná pastva, i při nízké intenzitě, vede k poškozování úročníku. Autoři navrhují přepasení lokality jednou ročně při nízké intenzitě pastvy, aby byl udržen otevřený charakter porostů. Dále je žádoucí odstranit rozsáhlé rozpínající se křoviny, které úročník vytlačují. Ze studie vyplývá, že izolační efekt může být méně významný, než se předpokládá, a to i u specializovaného druhu motýla.          

Zdroj: 
Krauss J., Steffan-Dewenter I., Tscharntke T. 2004: Landscape occupancy and local population size depends on host plant distribution in the butterfly Cupido minimus. Biological Conservation 120: 355-361.
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.