Rozšíření křečka polního v České republice po roce 2000

Verze PDF

Areál křečka polního (Cricetus cricetus) sahá od západní Evropy (Holandsko, Belgie, Francie) až po Mongolsko. Za posledních 30 let poklesla početnost populací křečka polního v celé západní části jeho areálu rozšíření. Tento úbytek je zřetelně viditelný i na našem území. V České republice byla poslední data o rozšíření publikována v polovině 70. let minulého století. V současnosti je křeček polní v České republice chráněn zákonem jako silně ohrožený druh. Základem všech ochranářských opatření by měly být podrobné informace o aktuálním rozšíření druhu a jeho příčinách. Právě takovou informaci přináší publikace týmu přírodovědců pod vedením Emila Tkadlece. Zjištěním je značné zmenšení areálu křečka a jeho posun do klimaticky optimálních stanovišť.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum probíhal od roku 2000 do roku 2010 na více než 17 000 zemědělských plochách.
  • Během tohoto období byl výskyt křečka polního zjišťován v 77 okresech na celkové ploše okolo 1000 km2.
  • Dalšími zdroji informací byly údaje Státní rostlinolékařské správy a dotazník zasílaný zemědělským podnikům (109 ze 457 podniků odpovědělo).
  • Vlastním šetřením bylo zjištěno 184 obsazených lokalit, z dotazníků zemědělských podniků 37 lokalit a z kombinace dat muzejních zoologů a veřejných databází to bylo 148 lokalit.
  • Současné rozšíření křečka je omezeno na nížinné roviny v okolí velkých řek. V Čechách se jedná o okolí Labe a Ohře, na Moravě pak je pravidelný výskyt křečka potvrzen okolo Moravy a Dyje.
  • Největší množství lokalit leží v nadmořské výšce mezi 200 a 300 m n. m.
  • Úbytek křečka v České republice odpovídá stejnému trendu v početnosti zjišťovanému na celém území západní Evropy.
Grafické přílohy: 
Rozšíření křečka polního v České republice po roce 2000
Rozšíření křečka polního v České republice po roce 2000
Rozšíření křečka polního v České republice po roce 2000
Rozšíření křečka polního v České republice po roce 2000
Rozšíření křečka polního v České republice po roce 2000
Zdroj: 
Tkadlec, E., Heroldová, M., Vísková, V., Bednár, M., & Zejda, J. (2012). Distribution of the common hamster in the Czech Republic after 2000: retreating to optimum lowland habitats. Folia Zoologica, 61(3/4), 246.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.