Rozšíření chytridiomykózy obojživelníků - modelová studie

Verze PDF

Chytridiomykóza je velmi závažné onemocnění obojživelníků, které je považováno za jednu z hlavních příčin jejich neustále se snižujícího počtu. Je způsobená plísní Batrachochytrium dendrobatidis, jejíž přítomnost byla dosud prokázána téměř na všech kontinentech. Jedinci infikovaní tímto onemocněním byli nalezeni i v České republice - jednalo se o u kuňky obecné (Bombina bombina), ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokany rodu Pelophylax.
 
Chytridiomykóza se velmi dobře přenáší, a to zejména blízkým kontaktem jedinců. Významnou roli v šíření této nákazy hrají také antropogenní aktivity jako je převoz zvířat za účelem vědeckého výzkumu či chovatelských zájmů a paradoxně také záchranné transfery (např. umožnění překonání silniční komunikace přenesením zvířat v odchytových nádobách, v nichž velmi často dochází k šíření infekce).
 
Rozšíření původce chytridiomykózy - plísně Batrachochytrium dendrobatidis bylo hlavním tématem představované studie. Její autoři poukazují na skutečnost, že současný model používaný k odhadům její distribuce (SDM, species distribution model) nemusí být zcela vhodný, a to zejména kvůli možnému zkreslení vstupních dat. Skutečnost, že většina dosud provedených výzkumů byla soustředěna pouze do prostředí deštných pralesů, může velmi snadno vést k vytváření nekomplexních modelů nik vhodných pro přítomnost sledovaného druhu plísně.
 
Výzkum probíhal v Austrálii při pobřeží Tichého oceánu. Důvodem ke zvolení této oblasti byla přítomnost deštných lesů obklopených teplejšími a suššími oblastmi savanového typu, tj. typu krajiny umožňující získání co možná nejkomplexnějších dat. Odchytáváni byli zástupci čtyř druhů žab: Litoria nannotis, Litoria serrata, Litoria jungguy a Mixophyes carbinensis, u nichž byla následně zjištěna přítomnost sledovaného druhu plísně. Získaná data byla použita k vytvoření nového modelu výskytu Batrachochytrium dendrobatidis, který byl následně porovnán s modelem původním (viz Obr. 1 v přílohách).

Využitelné výstupy: 

** Bylo zjištěno, že původní model výskyt plísně Batrachochytrium dendrobatidis podhodnocuje. Přítomnost plísně byla zjištěna i v populacích žab žijících v sušších oblastech, které původní model nepredikoval.
 
** V rámci studie byl mimo jiné prokázán výskyt nové populace druhu Litoria lorica, který byl dříve považován za vyhynulý (viz Obr. 2 v přílohách).
 
** Přesný odhad distribuční dynamiky populací je základním předpokladem účinné ochrany biodiverzity. Vhodnost modelů sloužících k jejím odhadům je silně podmíněna dostatkem co možná nejkomplexnějších vstupních dat.

Grafické přílohy: 
Rozšíření plísně Batrachochytrium dendrobatidis - b)původní model, c)nově navržený model.
Rozšíření plísně Batrachochytrium dendrobatidis: zelená barva - původní model, oranžové rozšíření - nově navržený model. Křížkem jsou vyznačena místa nálezu Litoria lorica.
Zdroj: 
Puschendorf R., Hodgson L., Alford R.A., Skerratt L.F., VanDerWal J. 2013: Underestimated ranges and overlooked refuges from amphibian chytridiomycosis. Diversity and Distributions 19: 1313-1321.
Zadal: 
Klára Šíchová
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.