Rozeznání ekosystémových služeb mokřadů mezinárodního významu

Verze PDF

Autorova analýza potvrdila selhání rozpoznání plné hodnoty přínosů ekosystémových služeb čtyř mokřadů mezinárodního významu. Ze 45 stanovených možných ekosystémových služeb jich bylo rozpoznáno jen 34. 

Využitelné výstupy: 

Studiem zdrojů, včetně informační databáze Ramsarských lokalit (RSI), vyhodnotil autor 45 možných ekosystémových služeb spjatých s mokřady. Samotná databáze RSI jich rozpoznává pouze 34.Na čtyřech mokřadech mezinárodního významu nenalezl odkazy na tyto ekosystémové služby: využití vodních zdrojů pro průmysl, využití vody pro výrobu energie, zdroj palivového dřeva, rašelina, extrakce materiálu z bioty, lékařské a medicinální produkty, geny pro toleranci konkrétních podmínek, geny pro odolnost vůči rostlinným patogenům, okrasné druhy, podpora predátorů zemědělských škůdců, spirituální a náboženská hodnota.Všechny čtyři sledované mokřady poskytovaly všech pět hlavních podpůrných ekosystémových služeb (podpora rozmanitosti životních forem, zadržování sedimentů, akumulace organického materiálu, zadržování/recyklace/zpracování a zpřístupnění živin, sekvestrace uhlíku), ale jednotlivé mokřady rozpoznávaly jen 1-3 služby.Poskytování kulturních služeb mělo na sledovaných lokalitách větší míru rozpoznání, než služby regulační a podpůrné.Například všech 18 relevantních referencí pro mokřady Chichester a Langstone Harbour bylo vztaženo k ochraně přírody a ekologické problematice, ale žádná z těchto referencí explicitně nebyla vztažena k rozpoznání ekologických služeb poskytovaných ramsarskými lokalitami. U mokřadů v Arun Valley z 33 referencí rozpoznává jen jedna (vztažená k environmentální výchově) širší míru ekologických služeb.Autor doporučuje:

  • větší míru systematičnosti a konzistence při započítávání ekosystémových služeb
  • vytvořit spojení mezi kvalitativními, kvantitativními, prostorovými a monetárními přístupy aplikovatelnými na hodnocení ekosystémových služeb
  • za zásadní považuje tvorbu spojení mezi managementovými opatřeními, ekosystémovými službami a jejich přínosem

Zdroj: 
Mc Innes , R.J., Recognizing Ecosystem Services from Wetlands of International Importance: An Example from Sussex, UK, Wetlands (2013) 33: pp. 1001–1017
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.