Rovnokřídlí jako ekologický indikátor sukcese stepních trávníků

Verze PDF

Cílem této studie bylo zhodnotit využití rovnokřídlých (Orthoptera) jako indikátorů sukcese středoevropských stepních trávníků. Cílem bylo zodpovědět tyto otázky? 1) Liší se druhová pestrost a populační hustota rovnokřídlých mezi jednotlivými sukcesními stadii? 2) Liší se diverzita biotopových generalistů a specialistů? 3) Jak by mělo být o stepní trávníky pečováno, aby byly vhodným prostředím pro rovnokřídlé? Bylo sledováno 11 stepních trávníků v Braniborsku, v severovýchodním Německu. Rovnokřídlí stepních trávníků zřetelně reagovali na postupující sukcesi. Každé sukcesní stadium představovalo unikátní společenstvo rovnokřídlých. Rozdíly v druhové pestrosti se projevily překvapivě pouze u biotopových specialistů, celková druhová pestrost a pestrost generalistů se neměnily. Rovnokřídlí se ukázali jako citlivý indikátor sukcese stepních trávníků. Všechna sukcesní stadia stepních trávníků si zasluhují ochranu. Každé stadium hostí jedinečné společenstvo rovnokřídlých. Nicméně raná a středně sukcesní stadia jsou biologicky nejhodnotnější z důvodu vysoké pestrosti a populační hustoty. Ochranářský management by měl být zaměřen na obnovu tradičních extenzivních postupů – pastvu ovcí a koz, která vytváří heterogenní podmínky a zabraňuje akumulaci stařiny.

Využitelné výstupy: 

Pochopení vlivů využití půdy na ohrožené ekosystémy si zasluhuje pozornost ochrany přírody. Cílem této studie bylo zhodnotit využití rovnokřídlých (Orthoptera) jako indikátorů sukcese středoevropských stepních trávníků. Cílem bylo zodpovědět tyto otázky? 1) Liší se druhová pestrost a populační hustota rovnokřídlých mezi jednotlivými sukcesními stadii? 2) Liší se diverzita biotopových generalistů a specialistů? 3) Jak by mělo být o stepní trávníky pečováno, aby byly vhodným prostředím pro rovnokřídlé? Bylo sledováno 11 stepních trávníků v Braniborsku, v severovýchodním Německu. Z parametrů prostředí bylo sledováno: celková pokryvnost vegetace, pokryvnost trav/bylin, zastoupení stařiny, mechu, lišejníků a holé půdy. 96 sledovaných ploch bylo rozděleno do pěti sukcesních stadií. Kromě zastoupení mechů a výběžkatých trav se lišilo zastoupení všech vegetačně strukturních parametrů. Naopak, žádná z klimatických proměnných nezaznamenala významné rozdíly. Výška vegetace, hustota vegetace, celková pokryvnost, pokryvnost trav/bylin, vzrůstných trav a zastoupení stařiny vzrůstalo od raně sukcesních po pozdně sukcesní stadia, zatímco zastoupení trsnatých trav, lišejníků a holé půdy pokleslo. Celkem bylo zaznamenáno 1838 jedinců a 20 druhů rovnokřídlých, dominovala saranče štíhlá (Chorthippus mollis) (1343 jedinců). Celkový počet druhů a počet biotopových specialistů se nelišil mezi jednotlivými sukcesními stadii, došlo ale k poklesu v počtu biotopových specialistů. Početnost jedinců byla nejvyšší ve středních stadiích sukcese a významně se odlišovala od raných a pozdních stadií. Rovnokřídlí stepních trávníků zřetelně reagovali na postupující sukcesi. Každé sukcesní stadium představovalo unikátní společenstvo rovnokřídlých. Rozdíly v druhové pestrosti se projevily překvapivě pouze u biotopových specialistů, celková druhová pestrost a pestrost generalistů se neměnily. Jedním z důvodů může být krátký ekologický gradient bez zahrnutí lesních stadií. Naprostá většina druhových specialistů zaznamenaných v této studii jsou termofilní druhy, které kladou vejce na půdu nebo v její blízkosti, a jsou tudíž spjati s ranými sukcesními stadii, kde se vyskytuje vyšší zastoupení holé půdy a nízké vegetace. Naopak, nejvyšší početnost byla zaznamenánu u středně pokročilých sukcesních stadií. Příznivé mikroklima, dostatek potravy a mikrobiotopů patrně vysvětluje maximum početnosti. Rovnokřídlí se ukázali jako citlivý indikátor sukcese stepních trávníků. Všechna sukcesní stadia stepních trávníků si zasluhují ochranu. Každé stadium hostí jedinečné společenstvo rovnokřídlých. Nicméně raná a středně sukcesní stadia jsou biologicky nejhodnotnější z důvodu vysoké pestrosti a populační hustoty. Ochranářský management by měl být zaměřen na obnovu tradičních extenzivních postupů – pastvu ovcí a koz, která vytváří heterogenní podmínky a zabraňuje akumulaci stařiny.

Zdroj: 
Fartmann, T., Kramer B., Stelzner F. and Poniatowski D. 2012: Orthoptera as ecological indicators for succession in steppe grassland. Ecol. Indicat. (2012), doi: 1016/j.ecolind.2012.03.0
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.