Reprodukční chování pcháče obecného v závislosti na sezónní pastvě

Verze PDF

Pravděpodobnost kvetení u krátce vytrvalého druhu pcháče obecného, který kvete a plodí jen jednou za život, závisí na velikosti a relativním růstu. Reprodukce při menší velikosti může vést k nižší úrodnosti. Naopak reprodukce při větší velikosti umožňuje větší úrodnost, avšak vede k vyšší mortalitě během prodlouženého vegetačního období. V této studii bylo podrobně studováno reprodukční chování pcháče obecného v lokalitách, kde dochází k sezónní pastvě, se zaměřením na vliv velikosti a růstu rostlin na přežití rostlin a pravděpodobnost kvetení. Pastva zvýšila jak přežití vegetativních rostlin, tak pravděpodobnost kvetení, ale neovlivnila velikost květů. Zvýšení pravděpodobnosti kvetení ve výbězích s pastvou je výsledkem rozdílného růstu velikosti rostlin a může souviset s větší dostupností zdrojů zahrnující světlo (nezbytné pro indukci kvetení u pcháče obecného).
 

Využitelné výstupy: 
  • Sezónní pastevní experiment byl založen v Little Wittenham Nature Reserve v Oxfordshire v Anglii v roce 1986. Celkem bylo pozorováno osm výběhů, kde probíhala zimní pastva a osm výběhů bez zimní pastvy (dále jen WG+ a WG-). Pastva probíhala od 1. listopadu do 21. března.
  • Sledované parametry byly růst vegetativních roset, přežití vegetativních roset, pravděpodobnost kvetení a produkce semen.
  • Listová růžice byla signifikantně větší ve výbězích s WG+ než s WG-. Avšak při srovnání růstu růžic mezi vegetativními a kvetoucími rostlinami v rámci stejné pastvy, WG+ kvetoucí rostliny vykazovaly vyšší růst růžic než vegetativní rostliny, zatímco růst u WG- vegetativních a kvetoucích rostlin se nelišil.
  • Přežití vegetativních rostlin bylo vyšší u WG+ (74,62 %) než u WG- (33,74 %) pastvin. Pravděpodobnost přežití se zvyšuje s velikostí rostlin ve WG+ výbězích, zatímco růst měl jen málo významný vliv. Ve WG- výbězích také velikost rostlin pozitivně ovlivnila přežití rostlin, zatímco růst rostlin měl srovnatelný, i když negativní vliv.
  • Kvetení se zvyšovalo ve výbězích, kde probíhala pastva. Z celkového počtu označených rostlin 29,35 % vykvetlo ve výbězích WG+ a 16,4 % ve výbězích WG-. Pravděpodobnost kvetení rostlin rostla s velikostí rostlin, růstem rostlin a počtem sousedících rostlin stejného druhu ve WG+ výbězích. Naopak ve WG- výbězích velikost rostlin měla nízký efekt, růst měl více znatelný efekt a sousedící rostliny neměly žádný efekt (nebo i malý negativní efekt) na pravděpodobnost kvetení.
  • U průměrné produkce nepoškozených, životaschopných semen na jeden květ nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi druhy pastvy. Z celkového počtu semen bylo 57 % ve WG+ výbězích a 64 % ve WG- výbězích před rozptýlením predováno.

 

Grafické přílohy: 
Reprodukční chování pcháče obecného v závislosti na sezónní pastvě
Reprodukční chování pcháče obecného v závislosti na sezónní pastvě
Reprodukční chování pcháče obecného v závislosti na sezónní pastvě
Reprodukční chování pcháče obecného v závislosti na sezónní pastvě
Reprodukční chování pcháče obecného v závislosti na sezónní pastvě
Zdroj: 
Marco D. E., Silvertown J.: Size-Dependent Flowering in relation to Grazing in a Short-Lived Monocarpic Perennial. Advances in Ecology (2014), Article ID 346352.
Zadal: 
Eva Ježková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.