Pšenice nebo ječmen? Distribuci tří druhů našich hlodavců ovlivňují jejich potravní preference

Verze PDF

Prostorová distribuce hlodavců a jejich početnost v zemědělské krajině je významně ovlivněna jejich potravními preferencemi. Studie se zabývala otázkou, zda myšice (myšice malooká – Apodemus microps, myšice křovinná – Apodemus sylvaticus) a hraboši (hraboš polní – Microtus arvalis) preferují v potravě pšenici nebo ječmen jak v laboratorních podmínkách, tak i ve volné přírodě. V laboratorním testu vyhledávaly myšice malooké ve 100% zrnka pšenice, obdobně myšice křovinné (87%). Hraboš polní preferoval pšenici jen slabě (60%). Ty samé výsledky byly získány i pro druhý pokus. Laboratorní analýzy ukázaly, že pšenice má menší obsah vlákniny, díky čemuž se hlodavcům lépe tráví. Ve volné přírodě byla početnost hlodavců vyšší na polích s pšenicí než na polích s ječmenem, zvláště v případě myšic. To naznačuje, že potravní preference v laboratořích úzce odpovídají potravním preferencím hlodavců v přírodě a tím je ovlivněna i jejich prostorová distribuce a početnost. 

Využitelné výstupy: 

Prostorová distribuce hrabošů a myšic a jejich početnost v zemědělské krajině jsou ovlivněny dostupností preferované potravy. Potravní preference živočichů udává zejména obsah živin, které jsou z potravy získány. Větší část potravy u myšic tvoří různá semena, naproti tomu u hraboše je větší podíl listů a stonků. Pšenice a ječmen patří v České republice k nejvíce pěstovaným druhům. Vzhledem k jejich rozšířenosti představují pro hlodavce důležitý habitat a zdroj potravy. Početnost hlodavců se však v různých druzích obilnin liší. Tato skutečnost může být způsobena odlišnými nutričními potřebami jednotlivých druhů.
Do pokusu potravní preference bylo v laboratoři zapojeno dvanáct jedinců každého druhu. Zvířata pocházela z volné přírody a byla odchycena na polích s ječmenem a pšenicí. Se zvířaty byly provedeny dva testy, které zjišťovaly, ze preferují pšenici nebo ječmen. Druhá část studie vycházela z odchytů probíhajících po dobu šesti let.
Z výsledků laboratorních testů vyplývá, že oba druhy myšic preferují pšenici. Myšice malooká nejdříve zkonzumovala pšenici ve 100% případů, myšice křovinná v 87%. Hraboš polní neukazoval žádnou potravní preferenci jednoho z druhů obilí, pšenici přesto volil o trochu více (z 60%). Potrava hraboše polního se skládá mnohem méně ze semen, než je tomu u myšic. Z nutriční analýzy pšenice a ječmene se ukázalo, že pšenice obsahuje méně surových proteinů a zároveň méně vlákniny. Pšenice má také, oproti ječmenu, větší obsah škrobu a cukru. Z terénního výzkumu vyplývá, že více aktivně užívaných nor i větší počet jedinců bylo nalezeno v polích s pšenicí. Hraboši opět nevykazovali žádnou preferenci a byli nacházeni na obou typech polí.
Prostorová distribuce hlodavců v zemědělských oblastech se zdá být silně ovlivněna individuální potravní preferencí konkrétního druhu. Výskyt hlodavců se odvíjí právě od distribuce jejich preferované potravy. Znalosti o potravních preferencích hlodavců mohou přispět k lepší prevencí proti škodám způsobeným na zemědělských plodinách. 

Grafické přílohy: 
Pšenice nebo ječmen? Distribuci tří druhů našich hlodavců ovlivňují jejich potravní preference
Pšenice nebo ječmen? Distribuci tří druhů našich hlodavců ovlivňují jejich potravní preference
Zdroj: 
Heroldová M., Tkadlec E., Bryja J., Zejda J. 2008: Wheat or barley? Feeding preferences affect distribution of three rodent species in agricultural landscape. Applied Animal Behaviour Science 110: 354-362.
Zadal: 
Gabriela Urbánková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.