První výsledky posilování populace želv bahenních metodou „headstarting“ na Tajbě

Verze PDF

Odchov mláďat v zajetí za účelem posilování přirozených populací jedinci ve vyšším věku (headstarting) je prozatím poměrně málo využívaným nástrojem přímé ochrany ohrožených druhů živočichů. Jako velmi užitečný se ale jeví zejména u druhů s nízkou reprodukční schopností, jako jsou želvy. Byl už využit jak u mořských druhů želv, tak i u sladkovodních nebo suchozemských. Ve středoevropských podmínkách je jedním z učebnicových druhů s K-strategií rozmnožování želva bahenní (Emys orbicularis). Ta je jediným druhem plaza, zařazeného v Červené knize Slovenska v kategorii kriticky ohrožených druhů, proto je její ochraně věnována velká pozornost a „headstarting“ je jednou z nových metod, kterou se slovenští ochranáři zkoušejí podpořit stávající populace v Národní přírodní rezervaci Tajba na jihovýchodním cípu Slovenska. Výsledky dokazují pozitivní efekt tohoto přístupu.

Využitelné výstupy: 
  • Velikost populace v rezervaci Tajba byla v roce 2010 odhadována metodou capture-recapture na 171 jedinců, fyzicky dokumentovat se za 12 let výzkumu podařilo 88 jedinců, z toho 39 samic. Současně bylo zdokumentováno 90 hnízd s vejci.
  • Pro „headstarting“ bylo použito 18 čerstvě narozených mláďat, odebraných ze dvou hnízd v květnu a červnu 1999.
  • Mláďata byla odchovávána v zajetí na Veterinární univerzitě v Košicích.
  • Do data vypouštění 26. května 2000 přežilo 14 mláďat.
  • Mláďata z umělého chovu mají za stejnou dobu života výrazně větší velikost (a tedy pravděpodobnost přežití) než mláďata z přírody: hmotnost uměle odchovaných mláďat byla dokonce 23krát větší (48-88 g), jejich karapax byl 2,5krát delší a 2,4krát širší.
  • Největší rozdíl je ale v úspěšnosti přežívání zimního období. Zatímco v umělém chovu přežilo 78 % mláďat (14 z 18), u přirozeně odchovávaných mláďat to bylo jen 7 % (1 ze 14).
  • Toto procento překonává i údaj z kontroly přežívání v roce 2010, kdy byly identifikovány dvě rozmnožující se samice, pocházející ze 14 vypuštěných mláďat z roku 2000 (tedy 14 %).
Grafické přílohy: 
První výsledky posilování populace želv bahenních metodou „headstarting“ na Tajbě
První výsledky posilování populace želv bahenních metodou „headstarting“ na Tajbě
Zdroj: 
Bona, M., Novotný, M., Danko, S., & Burešová, A. (2012). Headstarting in a small population of European pond turtles (Emys orbicularis) in Central European conditions: first results. Herpetology Notes, 5, 547-550.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.