Proměna četnosti zimujících vodních ptáků na chráněných lokalitách

Verze PDF

Autoři zpracovali data o výskytu morčáka malého (Mergellus albellus) za léta 1990-2011 na jeho tradičních zimovištích v evropských mokřadech. Vyhodnotili účinnost opatření souvisejících s územní ochranou, za působení klimatických změn, které ovlivňují distribuci tohoto tažného druhu.
 
Distribuce morčáka malého není v rámci evropských zimovišť rovnoměrná, ale má tendenci se v čase přesouvat spíše severovýchodním směrem, s poklesem početnosti v dosavadních centrálních oblastech. Podstatná část zimující populace v severovýchodních regionech se přitom vyskytuje mimo chráněné ptačí oblasti.
 

Využitelné výstupy: 

Ptačí oblasti (SPA) zažívají změnu zaznamenávané četnosti zimujících morčáků malých, zvyšuje se rozdíl četnosti mezi již chráněnými lokalitami a nově kolonizovanými územími (především v severovýchodních regionech Evropy).
 
Soustava chráněných území Natura 2000 by měla přehodnotit stávající model a přiměřeně zareagovat na proměnu distribuce cílového druhu tak, aby byla současně zajištěna koherentní ochrana dalších druhů.
 
Mezi lety 1990-2011 byl pozorován prokazatelný nárůst početnosti zimujících populací morčáka (o 0,55 % ročně).
 
Nárůst ale současně vyjadřoval regionální rozdíly mezi přírůstky v jednotlivých lokalitách. Zatímco severovýchodní populace strmě zvyšovaly své počty, v centrálních sledovaných regionech docházelo spíše k poklesu.
 
V roce 1990 přitom jen asi 6 % populace zimujících morčáků zamířilo na severovýchod, zatímco v roce 2010 to bylo již 32 %.
 

Ve Finsku se jejich počet zvýšil o 4,483 % a v Estonsku o 1,105 %. Na zimovištích v Itálii a Švýcarsku jejich početnost za sledovanou dobu poklesla téměř o 60 %.
 

Podle nejlepších dostupných autoregresních modelů je efekt teploty (logaritmicky transformovaný) a roční početnosti nejlepším indexem rozdílu mezi jednotlivými regiony. Teplota měla na početnost morčáků v jihozápadních regionech jasný a negativní vliv.
 

V severovýchodních regionech zimovišť bylo zvýšení početnosti morčáků mimo chráněné lokality téměř dvojnásobné, než uvnitř SPA. Specificky se pak významná část zimujících morčáků vyskytuje mimo SPA a další chráněná území ve Finsku (98 %), Lotyšsku (90 %) a Švédsku (81 %).

Grafické přílohy: 
Proměna četnosti zimujících vodních ptáků na chráněných lokalitách
Proměna četnosti zimujících vodních ptáků na chráněných lokalitách
Proměna četnosti zimujících vodních ptáků na chráněných lokalitách
Proměna četnosti zimujících vodních ptáků na chráněných lokalitách
Proměna četnosti zimujících vodních ptáků na chráněných lokalitách
Zdroj: 
Pavón-Jordán, D., Fox, D. A., Clausen, P., Climate-driven changes in winter abundance of a migratory waterbird in relation to EU protected areas, Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.)(2015) 21, pp.: 571–582
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.