Příčiny člověkem způsobované mortality norka evropského – zkušenosti ze Španělska

Verze PDF

Norek evropský (Mustela lutreola) je v Červeném seznamu IUCN veden v kategorii kriticky ohrožených druhů a patří mezi nejohroženější lasicovité šelmy v Evropě, kde se s ním můžeme setkat pouze ve třech zbývajících populacích. Za hlavní příčinu drastického snížení početnosti druhu na území Evropy je považována aktivita člověka, ať už ve formě komerčního využívání, odstřelu nebo úhyny na komunikacích. Autoři publikace shrnují jejich vlastní data o příčinách mortality norka evropského na území Španělska. Výsledkem je zjištění, že v posledních letech se místo přímého pronásledování stává nejnebezpečnějším faktorem silniční doprava.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři měli k dispozici záznamy 71 dokumentovaných případů zabití norků z let 1950-1989 a 225 případů z let 1990-2008, z nich 47, resp. 145 bylo v jednotlivých obdobích zjevně způsobeno lidskou aktivitou.

 

  • Data vykazují zjevný posun příčin zabití v čase. Zatímco v letech 1950-1989 byly hlavní příčinou odchyt do pastí a zástřel (pasti 30 případů, zástřel devět případů, úhyn na silnici sedm případů, ostatní jeden případ), v období 1990-2008 již jednoznačně převládá úhyn na silnici (pasti sedm případů, zástřel jediný případ, úhyn na silnici 132 případů, ostatní pět případů).

 

  • Výrazně vyšší počet případů byl zaznamenán v období námluv, zároveň jsou na silnicích zabiti častěji samci než samice.

 

  • Řád vodního toku nemá na distribuci případů vliv.

 

  • Silnice nejvyšší třídy mají na svědomí nejvíce případů úhynů, ale až od roku 2000, do té doby to byly silnice druhé třídy.
Grafické přílohy: 
Příčiny člověkem způsobované mortality norka evropského – zkušenosti ze Španělska
Příčiny člověkem způsobované mortality norka evropského – zkušenosti ze Španělska
Zdroj: 
Palazón, S., Melero, Y., Gómez, A., López de Luzuriaga, J., Podra, M., & Gosàlbez, J. (2012). Causes and patterns of human-induced mortality in the Critically Endangered European mink Mustela lutreola in Spain. Oryx, 46(04), 614-616.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.