Přemístění snůšek želvy bahenní neovlivňuje jejich líhnivost

Verze PDF

Zejména změna životního prostředí je odpovědná za fakt, že je želva bahenní (Emys orbicularis) považována na většině svého areálu za druh ohrožený vyhynutím. U nás je ve vyhlášce č. 395/1992 uvedena jako kriticky ohrožený druh. V celé Evropě i mimo ni probíhá řada záchranných programů a akcí na tento druh zaměřených. Přirozeně nejlepším opatřením je přísná ochrana biotopu stávajících lokalit. Na druhou stranu ne všude je takový přístup možný a na řadu přicházejí také jiná managementová opatření, jako odchov mláďat v zajetí nebo reintrodukce jedinců z jiných lokalit. Další možností je posilování reprodukční úspěšnosti želv hlídáním hnízd popřípadě přenosem vajec z nevhodně umístěných hnízd do vhodnějších podmínek. Jelikož nejsou všechny tyto akce univerzálně pozitivně přijímány ochranářskou komunitou, jsou jakékoliv doklady jejich pozitivního vlivu velmi cenné. Polský přírodovědec Slawomir Mitrus publikoval studii, která dokládá, že přenos vajec nesnižuje jejich líhnivost.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum probíhal v letech 1997-2001 v údolí řeky Zwoleńka a v okolí vesnice Barycz ve středním Polsku.
  • V tomto období bylo nalezeno celkem 7 hnízd želvy bahenní na místech, která nezaručovala jejich úspěšnou inkubaci.
  • Tato hnízda byla odkryta shora, každé vejce označeno, umístěno ve stejné poloze do přepravky s vlhkou půdou a přeneseno na nové místo na stejné lokalitě.
  • Při zjištění prvních známek líhnutí byla hnízda otevřena a byla odečtena úspěšnost líhnutí.
  • V rámci jednotlivých let nebyly zjištěny rozdíly v líhnivosti translokovaných versus původních hnízd, což ukazuje, že translokace nemá na líhnivost vliv.
  • Byl zjištěn rozdíl v líhnivosti mezi lety 1999 a 2000, který ale může být odrazem rozdílných klimatických podmínek v jednotlivých letech.
Zdroj: 
Mitrus, S. (2008). Relocation of the European pond turtle Emys orbicularis clutches did not influence the hatching rate. Acta Biol. Univ. Daugavp, 8, 63-66.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.