Přehled introdukovaných a invazních druhů hmyzu v České republice

Verze PDF

Introdukované a hlavně invazní druhy hmyzu mají v mnoha případech výrazný ekonomický nebo ekologický dopad. Druhy z teplejších oblastí mohou škodit ve sklenících či zásobárnách potravin. Druhy, které jsou schopny naše klima snášet, mohou napadat okrasné rostliny, zemědělské plodiny nebo lesní dřeviny. Jiné druhy mohou pronikat do přirozených ekosystémů a narušovat mezidruhové vztahy či ovlivňovat složení společenstev. Autorka článku uvádí přehled zjištěných druhů hmyzu na území České republiky.

Využitelné výstupy: 
  • V České republice bylo dosud zaregistrováno 383 druhů nepůvodního hmyzu, což představuje 1,4 % místní fauny.

 

  • Druhově nejpočetnější jsou Homoptera (116 druhů, 30,3 %), Coleoptera (110; 28,7 %) a Lepidoptera (37; 9,7 %).

 

  • Z celkového počtu je 200 druhů (52,2 %) svým výskytem omeze­no na uzavřené vytápěné prostory, 28 druhů (7,3 %) proniká jen krátkodobě do vnějšího prostředí, 36 (9,4 %) naturalizovaných neinvazních druhů se nešíří z místa introdukce, u 50 (13,1 %) postinvazních druhů proběhla invaze v minulosti a 69 (18,0 %) druhů je invazních.

 

  • Ze zjištěných druhů je 61 (15,9 %) škůdců uskladněných materiálů (nejvíce Coleoptera 36 druhů, Pso­coptera 11 a Lepidoptera 9), 50 (13,1 %) druhů škodí na skleníkových a pokojových rostlinách (nejvíce Coccinea 33, Aphidinea 7, Thysanoptera 6 druhů) a dalších 25 (tj. 6,5 % druhů cizího původu) v zemědělství, lesnictví nebo na okrasných kulturách, 15 druhů (3,9 %) jsou důležití parazi­té živočichů a 5 druhů (1,3 %) může ovlivnit biodiversitu.

 

  • U zbývajících 227 druhů (59,3 %) nebyly zjištěny ekonomické ani environmentální vlivy.

 

  • Původ většiny druhů žijících eusynantrop­ně je v tropech a subtropech, ze 155 naturalizovaných druhů pochází 42 (27,1 %) z Mediteránu, 36 (23,2 %) ze Severní Ameriky, 28 (18,1 %) ze Střední až jihozá­padní Asie, 14 (9,0 %) z východní Asie, 13 (8,4 %) z jižní a jihovýchodní Asie, zbývajících 22 druhů (14,2 %) bylo zavlečeno z jiných oblastí.
Grafické přílohy: 
Přehled introdukovaných a invazních druhů hmyzu v České republice
Přehled introdukovaných a invazních druhů hmyzu v České republice
Přehled introdukovaných a invazních druhů hmyzu v České republice
Přehled introdukovaných a invazních druhů hmyzu v České republice
Zdroj: 
Šefrová, H. (2014). Introduced and invasive insect species in the Czech Republic and their economic and ecological impact (Insecta). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 53(5), 151-158.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.