Predikce invazí u dřevin v temperátní zóně: test tří schémat pro hodnocení rizika v České republice

Verze PDF

Na výběru 180 druhů nepůvodních dřevin byla testována tři různá schémata hodnocení rizika invazí vyvinutá v mimoevropských oblastech a možnosti jejich použití ve střední Evropě. Nejlepších výsledků dosahoval australský model "weed risk assessment" s doplňkovou analýzou podle Daehlera. Prvním krokem této metody je zodpovězení 49 otázek týkajících se biogeografie, biologie a ekologie zkoumaného druhu. Po zodpovězení otázek je druh klasifikován jako „povolen/zamítnut“ z hlediska vhodnosti k introdukci, přičemž existuje i možnost nejednoznačného výsledku. V takovém případě následuje druhá část metody – rozhodovací strom, tj. systém otázek s binárními odpověďmi, které mohou klasifikaci testovaného druhu upřesnit. Nejméně úspěšný byl naopak Reichard-Hamiltonův model vyvinutý v Severní Americe (tento model opět využívá binárního rozhodovacího stromu, hlavní rozdíl je však v kladených otázkách).

Využitelné výstupy: 

Schémata hodnocení rizik se pokoušejí predikovat chování nepůvodních druhů v jejich druhotném areálu a snaží se tak identifikovat potenciálně škodlivé druhy. V této studii byly testovány a srovnávány tři modely: (1) vyhodnocení rizik plevelů (weed risk assessment, WRA), (2) WRA s doplňkovou analýzou podle Daehlera (WRA+Daehler) a (3) Reichard-Hamiltonův model.WRA model byl vyvinut pro Austrálii a Nový Zéland. Spočívá ve vyplnění formuláře o 49 otázkách týkajících se biogeografie, biologie a ekologie testovaného druhu, tj. např. historie výskytu v daném území, růstové formy, reprodukční biologie, způsobu šíření apod. Odpovědi jsou ohodnoceny číselným skórem. Dle výsledného skóre je každý druh klasifikován z hlediska vhodnosti k introdukci jako „povolen“ nebo „zamítnut“, přičemž v určitém rozmezí bodů analýza není schopna rozhodnout a je doporučeno podrobit druh další analýze. WRA+Daehler je rozšířený model WRA vyvinutý na Havaji a Tichomořských ostrovech. Druhy, které WRA doporučí k další analýze, jsou podrobeny dalším otázkám v podobě binárního rozhodovacího stromu. Tento postup může vést ke klasifikaci druhu jako povolen/zamítnut, nebo může opět skončit pouze doporučením druhu k další analýze. Reichard a Hamiltonův rozhodovací strom byl vyvinut pro Severní Ameriku a Havaj, sestává ze sedmi otázek a vede k obdobné klasifikaci jako předchozí dvě metody.Pro každé schéma byla spočítána „přesnost“ a „spolehlivost“. Přesnost znamená pravděpodobnost, že druh bude správně klasifikován (tj. invazní rostlina bude klasifikována jako „zamítnuta“, neinvazní jako „povolena“). Spolehlivost testuje, jaká je pravděpodobnost, že přijatý druh se stane invazním a že zamítnutý druh by se stal invazním.Výzkum byl proveden na 180 druzích nepůvodních dřevin, které jsou v ČR běžně pěstovány, a to nejméně po dobu 60 let.Nejlepší výsledky poskytoval model WRA+Daehler, naopak nejméně úspěšný byl Reichard-Hamiltonův model. WRA+Daehler model zamítnul všechny invazní druhy, z neinvazních povolil 83,8 % a k další analýze doporučil 13 %. WRA model zamítnul všechny invazní druhy, ale také 3,5 % neinvazních, dalších 32,5 % neinvazních druhů doporučil k další analýze a jen 64 % jich klasifikoval jako přijaté. Reichard-Hamiltonův model zamítnul pouze 35 % invazních druhů, 47 % jich doporučil k další analýze a 18 % jich dokonce přijal (mj. Quercus rubra). Z neinvazních druhů bylo tímto modelem 65 % přijato, 22 % doporučeno k další analýze a 19 % zamítnuto (srovnání úspěšnosti modelů viz obrázek).Celková přesnost byla nejvyšší u WRA+Daehler modelu (85,5 %), následoval model WRA (67,9 %) a Reichard-Hamiltonův model (61,6 %). Pravděpodobnost, že invazní druh bude přijat, dosahovala u WRA i WRA+Daehler hodnoty 0 %, u Reichard-Hamiltona však 3,2 %. Pravděpodobnost, že zamítnutý druh by se stal invazním, dosahovala u modelů WRA a WRA+Daehler 77,3 %, u Reichard-Hamiltonova modelu pouze 24 %.Modely, které dosahují vysokých hodnot přesnosti a spolehlivosti v různých geografických oblastech představují cenný nástroj pro snižování rizika invazí. Model WRA+Daehler je ve střední Evropě dokonce spolehlivější než WRA v Austrálii a Pacifiku, kde byl vytvořen. Mohl by proto být využitelný i v dalších geografických oblastech.

Grafické přílohy: 
Predikce invazí u dřevin v temperátní zóně: test tří schémat pro hodnocení rizika v České republice
Zdroj: 
Křivánek M. & Pyšek P. (2006): Predicting invasions by woody species in a temperate zone: a test of three risk assessment schemes in the Czech Republic (Central Europe). – Diversity and Distributions 12: 319-327.
Zadal: 
Vojtěch Taraška
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.