Pozitivní vliv bobra na retenci vody v lesích

Verze PDF

Současná expanze populace bobra evropského přidělává v mnoha evropských zemích vrásky nejednomu lesnímu hospodáři. Bobří hráze a přehrady mohou způsobovat ekonomické škody na dřevinách. Zároveň ale mohou mít pozitivní dopad tím, že ovlivňují hydrologický režim lesa, zejména v podobě retence vody v prostředí. Autoři studie srovnávali kapacitu k zadržování vody na tocích osídlených bobrem. Podle jejich závěrů je funkce bobřích hrází na retenci vody v prostředí velmi významná a navrhují dokonce přítomnost bobra jako managementový nástroj pro zvýšení retence vody v krajině.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři srovnávali retenci vody, distribuci hrází, jejich výšku, objem a plochu zadržované vody na bobrem obsazené řece Krzemianka mezi lety 2006 (kdy byla aktivita bobrů vysoká) a 2013 (kdy aktivita výrazně klesla).
  • Ačkoliv v počtu přehrad došlo ke snížení pouze z 22 na 19, studie ukazuje výrazný pokles objemu zadržované vody v bobřích přehradách spojený se snížením stavební aktivity bobrů z původních 15 000 m3 na 7000 m3 v roce 2013.
  • Celková výška hrází poklesla z 6,6 metru na 5,6 metru.
  • Průměrné množství zadržované vody v přehradě kleslo z 680 m3 v roce 2006 na 370 m3 v roce 2013, také maximální množství v jedné přehradě kleslo ze 4550 m3 na 2000 m3.
  • Průměrná plocha vodní hladiny bobřích přehrad klesla z 890 m2 na 320 m2, celková plocha klesla ze 4,6 ha na 0,6 ha.
  • Autoři odhadují, že opuštění velké části toku bobry znamenalo snížení retence vody minimálně na polovině sledované části toku. Současně s tím bylo pozorováno dvojnásobné množství protékající vody.
  • Z těchto údajů je jednoznačné, že bobři dokážou svou stavební činností výrazně zvýšit objem zadržené vody v krajině.
Grafické přílohy: 
Pozitivní vliv bobra na retenci vody v lesích
Pozitivní vliv bobra na retenci vody v lesích
Pozitivní vliv bobra na retenci vody v lesích
Pozitivní vliv bobra na retenci vody v lesích
Pozitivní vliv bobra na retenci vody v lesích
Zdroj: 
Grygoruk, M., & Nowak, M. (2014). Spatial and Temporal Variability of Channel Retention in a Lowland Temperate Forest Stream Settled by European Beaver (Castor fiber). Forests, 5(9), 2276-2288.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.