Použití travníku Schreberova jako indikátoru zamoření polybromovanými difenyl ethery v průmyslové aglomeraci Kandřín-Kozlí (Polsko)

Verze PDF

 Polybromované difenyl ethery (PBDE) jsou skupinou 209 příbuzných sloučenin používaných jako aditiva bránící hoření. Ve volné přírodě jde o perzistentní vysoce toxický kontaminant ohrožující organismy včetně člověka. Toxický potenciál PBDE se 4-6 atomy bromu v molekule je shodný s polychlorovanými bifenyly (PCB). PBDE se šíří vzduchem do značných vzdáleností, je třeba tedy kontrolovat jejich depozici a stav v půdě a vegetaci. Autoři studovali možnosti využití mechorostů v okolí průmyslové aglomerace Kandřína-Kozlí (Polsko) jako bioindikátoru zamoření PBDE. Zkoumaný travník Schreberův se ukázal jako použitelný bioindikační prostředek k analýze zamoření. Analýza jednotlivých složek kontaminace umožnila identifikovat i jejich původ.

Využitelné výstupy: 
 • hlavní skupiny PBDE sloučenin jsou následující: penta-BDE, okta-BDE a deka-BDE
 • ukazuje se, že obzvláště nižší PBDE (obsahující méně než 8 bromových skupin) mají tendenci ukládat se do všech složek prostředí, kde se vážou do tkáních rostlin a živočichů
  • tetra- až hepta-BDE sloučeniny jsou lépe rozpustné ve vodě a více těkavé
 • analýza depozitu kontaminantů uvnitř mechorostů umožní na rozdíl od vzorkovačů vzduchu podat informace o faktickém ukládání a koncentraci jednotlivých sloučenin kontaminantů do jednotlivých úrovní prostředí a následně organismů a jejich tkání
 • travník Schreberův je pleurokarpní (tvořící souvislé porosty) ektohydrický (nemá vnitřní transport vody) druh mechu s širokým rozšířením po severní polokouli
  • druh se už v minulosti ukázal jako spolehlivý indikátor kontaminace těžkými kovy
 • bylo ovzorkováno 30 míst v rámci 6 kategorií: koksárny, chemického závodu, závodu na výrobu dusíkatých hnojiv, lesní mýtiny a kontrolního stanoviště
  • pravidla nastavená v rámci programu European Heavy Metal Survey vyžadují, aby sebrané vzorky mechu nepřišly do styku s listovým opadem
 • byla sledována přítomnost 10 sloučenin PBDE, jejich koncentrace by zjištěna pomocí hmotnostní spektrometrie
 • data byla srovnána s koncentracemi PBDE zjištěnými v mechorostech Ostrova krále Jiřího (britské teritorium v rámci Antarktidy), který je považován za jedno z nejméně znečištěných území na světě
 • byly potvrzeny vysoké koncentrace všech deseti sledovaných PBDE sloučenin
  • nejvyšší koncentrace byly naměřeny pro BDE-209 (dekabromodifenyl ether) a to především v okolí chemického závodu, nejnižší koncentrace byly zjištěny pro BDE-28 (tribromodifenyl ether), tedy sloučeniny, u které se předpokládal největší potenciál pro hromadění ve tkáních
  • kontrolní plochy obsahovaly nejmenší koncentrace PBDE
  • PBDE se vážou do prachových depozitů, autoři si tak nižší koncentraci látky na lesní mýtině vysvětlují, tím, že došlo k zachycení kontaminovaného prachu listy a jehličím
  • z výsledků lze usoudit, že mechy mají schopnost vázat polotěkavé látky přímo z atmosféry
  • výsledky souhlas s předpokladem, že Kandřín-Kozlí je území zamořené PBDE
Grafické přílohy: 
Zjištěné koncentrace PBDE v rámci jednotlivých sběrů
Zjištěné koncentrace PBDE v rámci jednotlivých sběrů 2
Spektrofotometrické podíly jednotlivých sloučenin PBDE v rámci sběrů
Zdroj: 
Kosior G., Klánová J., Vaňková L., Kukučka P., Chropeňová M., Brudzińska-Kosior A., Samecka-Cymerman A., Kolon K., Kempers A.J. (2015): Pleurozium schreberi as an ecological indicator of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in a heavily industrialized urban area. Ecological Indicators 48: 492-497
Zadal: 
Zuzana Blažková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.