Potenciál „rychlých průzkumů“ pro studie o ochraně přírody, případ srovnání diverzity pavouků

Verze PDF

Autoři využili semi-kvantitativní přístup, série metod odběru vzorků, ke srovnání druhové diverzity pavouků dvou temperátních lesů (chráněný/nechráněný). Autory upravený soubor metod odběru vzorků (ruční sběr, sací zařízení, pasti, smýkací síť, fukar, sítko) se ukázal jako vyhovující.

Využitelné výstupy: 
  • Během pětidenního průzkumu bylo s využitím 32 sběraček v každém sledovaném úseku zaznamenáno celkem 228 dospělých jedinců patřících k celkem 67 druhům (lokalita Rače) a 264 dospělých jedinců patřících k 61 druhům na lokalitě Marjeta.

 

  • Průměrný odhad druhového bohatství byl pro každou plochu vypočten na bázi „kompletnosti inventáře“. Pro lokalitu Marjeta 65 %, pro lokalitu Rače 47 %.

 

  • Vysoká diverzita pozorovaných pavouků odráží důležitost těchto lesů jako jejich refugií v zemědělsky degradované krajině.

 

  • Efektivita užitých vzorkovacích metod byla vyhodnocena jednak na bázi počtu sesbíraných vzorků, dále jejich druhové příslušnosti a přítomnosti neopakujících se druhů ve vzorku.

 

  • Mezi „neselektivními“ metodami vynikaly v účinnosti zemní pasti, které vykazovaly největší počet odchycených jedinců na jednu past. Za nimi pak sestupně stály smýkací sítě a fukar, zatímco sítko poskytovalo nejmenší počet vzorků.

 

  •  „Selektivní“ metody (vzdušné, pozemní) byly ve své účinnosti srovnatelné se sítkem. Výjimku tvořil noční pozemní sběr na lokalitě Marjeta, který byl ve výsledku srovnatelný se smýkací sítí.

 

  • Intenzita odběru vzorků se pohybovala mezi 1-3 u většiny užitých metod, výjimku tvořili zemní pasti s 4,23.
Grafické přílohy: 
Potenciál „rychlých průzkumů“ pro studie o ochraně přírody, případ srovnání diverzity pavouků
Potenciál „rychlých průzkumů“ pro studie o ochraně přírody, případ srovnání diverzity pavouků
Potenciál „rychlých průzkumů“ pro studie o ochraně přírody, případ srovnání diverzity pavouků
Zdroj: 
Kostanjšek, R., Kuralt, Ž., Sivec, N., Velkavrh, M., Comparison of spider diversity in two temperate forests by a rapid survey and its potential in nature conservation studies, 2015, Applied Ecology and Environmental Research, 13 (3), pp. 693-708
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.