Postreprodukční migrační aktivita čolků velkých

Verze PDF

V případě obojživelníků je většina znalostí o jejich biologii soustředěna na období rozmnožování, kdy se mnoho evropských druhů shromažďuje ve velkých počtech na dobře známých rozmnožovacích lokalitách. Stejně důležitou součástí životního cyklu je ale i terestrická fáze, odehrávající se v období od konce rozmnožovací aktivity až do jejího nástupu po dalším zimování. Znalosti požadavků na terestrický biotop tak mohou limitovat úspěšnost ochranářských opatření. Autoři publikace monitorovali migrační aktivitu čolka velkého a čolka mramorovaného právě v terestrické části cyklu. U obou druhů byla zjištěna mimo jiné důležitost křovinné a stromové vegetace a nor drobných hlodavců.

Využitelné výstupy: 
  • Pohyb 30 jedinců byl sledován pomocí miniaturních vysílaček celkem po 491 dnů.
  • Během první noci po rozmnožování se migrace odehrává v přímém směru k úkrytům až do vzdálenosti 137 metrů.
  • Nejčastějšími úkryty v terestrické fázi jsou nory drobných hlodavců.
  • Pohybová aktivita v dalších nocích výrazně klesá (průměr pod 6,8 m za noc) a odehrává se převážně pod zemí.
  • 64 % sledovaných jedinců zůstalo v terestrické fázi ve vzdálenosti do 20 metrů od okraje vodní plochy, v níž se rozmnožovalo.
  • Nejdelší migrační vzdálenost byla 146 m.
  • Oba druhy se vyhýbají otevřeným biotopům pastvin a luk, naopak preferují lokality s vyvinutým keřovým a stromovým patrem. Směrem k těmto biotopům také migrace nejčastěji probíhají.
Grafické přílohy: 
Postreprodukční migrační aktivita čolků velkých
Postreprodukční migrační aktivita čolků velkých
Postreprodukční migrační aktivita čolků velkých
Postreprodukční migrační aktivita čolků velkých
Postreprodukční migrační aktivita čolků velkých
Postreprodukční migrační aktivita čolků velkých
Postreprodukční migrační aktivita čolků velkých
Zdroj: 
Jehle, R., & Arntzen, J. W. (2000). Post‐breeding migrations of newts (Triturus cristatus and T. marmoratus) with contrasting ecological requirements. Journal of Zoology, 251(3), 297-306.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.