Posouzení vlivu výstavby vysokorychlostní silnice na výskyt rosničky zelené

Verze PDF

Konflikt cílů ochrany přírody a rozvoje lidské společnosti a její infrastruktury je v současném světě všudypřítomný. Přes zjevnou nevyhnutelnost tohoto faktu se ale ochránci přírody snaží všemi možnými způsoby dopady takového rozvoje zmírňovat či eliminovat. V současném světě plném počítačů se nabízí nový nástroj, který může odhadnout dopad antropogenních zásahů v krajině ještě před započetím vlastních stavebních či jakýchkoliv jiných prací. Je jím počítačové modelování dopadů výstavby na sledovanou populaci, druh nebo ekosystém. V případě dostupnosti dostatečně bohatých a přesných vstupních dat je možno velmi přesně odhadnout dopady plánovaných změn a v případě negativního výsledku takovým změnám včas zamezit a navrhnout lepší řešení. Francouzští biologové použili počítačové modelování k odhadu dopadu na metapopulační dynamiku rosničky zelené (Hyla arborea) ve východní Francii a jejich výsledky předpokládají negativní dopad výstavby i do poměrně velkých vzdáleností od stavby.

Využitelné výstupy: 
  • Srovnání modelu distribuce rosničky zelené před výstavbou vysokorychlostní silnice a po jejím dokončení byla identifikována pravděpodobnost přítomnosti druhu na sledované ploše a maximální míra dopadu ve vztahu ke vzdálenosti od silnice.
  • Výsledky ukazují, že míra dopadu klesá se vzdáleností od budované silnice, přičemž nejvýraznější dopad lze očekávat do vzdálenosti 500 m, a to úbytek obsazených lokalit o 60-80 %.
  • Vliv výstavby není zanedbatelný ani ve vzdálenosti 500-3500 m. Zde model očekává přibližně 40 % úbytek obsazenosti lokalit.
  • Ve vzdálenosti nad 3500 m se vliv výstavby již zmenšuje a model predikuje úbytek do 10 %.
  • Vzdálenost, na kterou je predikován negativní dopad výstavby silnice na metapopulaci rosničky zelené, je větší, než je dokládaná průměrná disperzní vzdálenost jedinců, což ještě zvyšuje závažnost situace.
  • Použitý počítačový model je velmi vhodným prostředkem pro podporu ochranářských aktivit a identifikaci ohrožených území.
Grafické přílohy: 
Posouzení vlivu výstavby vysokorychlostní silnice na výskyt rosničky zelené
Posouzení vlivu výstavby vysokorychlostní silnice na výskyt rosničky zelené
Posouzení vlivu výstavby vysokorychlostní silnice na výskyt rosničky zelené
Posouzení vlivu výstavby vysokorychlostní silnice na výskyt rosničky zelené
Posouzení vlivu výstavby vysokorychlostní silnice na výskyt rosničky zelené
Posouzení vlivu výstavby vysokorychlostní silnice na výskyt rosničky zelené
Posouzení vlivu výstavby vysokorychlostní silnice na výskyt rosničky zelené
Zdroj: 
Clauzel, C., Girardet, X., & Foltête, J. C. (2013). Impact assessment of a high-speed railway line on species distribution: Application to the European tree frog (Hyla arborea) in Franche-Comté. Journal of environmental management, 127, 125-134.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.