Poskytují chráněná území optimální klimatické podmínky chráněným druhům?

Verze PDF

Hodnocení efektivity ochrany přírody v navržených sítích chráněných území je jedním z kritérií, kterým se dá posoudit vhodnost výběru jejich jednotlivých částí. Kolektiv španělských biologů se pokusil zhodnotit efektivitu ochrany vodních brouků v národní síti chráněných území Pyrenejského poloostrova a v síti Natura 2000. Použil k tomu distribuční data o 133 druzích endemických vodních brouků. Srovnáním klimatických map a rozšíření brouků vytvořili autoři mapu potencionálního rozšíření na poloostrově. Následně srovnali potencionální výskyt druhů s oběma sítěmi chráněných území a zhodnotili výsledky.

Využitelné výstupy: 
  • Celkem 57 cílových druhů se vyskytovalo v alespoň jedné rezervaci v národní síti a 104 v rezervaci ze soustavy Natura 2000.
  • Překryv potencionálního výskytu s národní sítí byl nalezen pro 93 druhů, překryv se soustavou Natura 2000 u 107 druhů.
  • Optimální klimatické niky byly dostatečně reprezentovány v národní síti jen pro 11 druhů, v síti Natura 2000 pro 29 druhů.
  • Pro 48 druhů v národní síti a 38 druhů v síti Natura 2000 byly klimatické niky těchto druhů zastoupeny jen okrajově.
  • Model změny klimatických podmínek v budoucích letech předpokládá snížení míry překryvu klimatického optima pro řadu druhů a jejich vymizení z obou soustav přírodních rezervací.
  • Výzkum dokládá fakt, že i když obě soustavy z hlediska počtu druhů vodních brouků adekvátně plní svůj úkol, v obou je výskyt většiny druhů vázán na lokality blízko limitu tolerance druhů, z čehož je zřejmé, že v případě změny klimatických podmínek dojde ke zhoršení současného stavu. Současný systém rezervací tak není zárukou dlouhodobého přežití sledovaných druhů na Pyrenejském poloostrově.
Grafické přílohy: 
Poskytují chráněná území optimální klimatické podmínky chráněným druhům?
Poskytují chráněná území optimální klimatické podmínky chráněným druhům?
Poskytují chráněná území optimální klimatické podmínky chráněným druhům?
Zdroj: 
Sánchez‐Fernández, D., Abellán, P., Picazo, F., Millán, A., Ribera, I., & Lobo, J. M. (2013). Do protected areas represent species' optimal climatic conditions? A test using Iberian water beetles. Diversity and Distributions, 19(11), 1407-1417.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.