Populační genetika želvy bahenní v Polsku

Verze PDF

Želva bahenní obývá mokřadní biotopy od severní Afriky přes velkou část evropského kontinentu až po Malou Asii a Kaspické a Aralské moře. Na většině území se ale jedná o druh ohrožený vyhubením a jeho početní stavy nejsou příliš optimistické. Na řade lokalit se také vyskytují pouze starší jedinci, což dokládá, že snižování stavů je již dlouhodobější záležitostí. Situace želvy bahenní v Evropě je komplikována faktem, že zejména zde docházelo a dochází k opakované translokaci mnoha jedinců z původních lokalit na nová území. Následné promíchávání autochtonních populací s alochtonními jedinci může ohrožovat životaschopnost populací. Identifikace geneticky „čistých“ jedinců je tedy základem ochranářských aktivit vedoucích k posílení populačních stavů želv bahenních. Tým badatelů zjišťoval genetickou variabilitu a čistotu želv bahenních na území Polska. Podle jejich výsledků jsou polské populace dosud geneticky homogenní a vliv alochtonních jedinců je zanedbatelný.

Využitelné výstupy: 
  • Byla zkoumána genetická diverzita 146 jedinců želvy bahenní z 28 lokalit pokrývajících většinu areálu druhu na polském území.
  • Byly sledovány kompletní sekvence mitochondriálního cytochromu b a variabilita alel 13 mikrosatelitních lokusů.
  • Výsledky ukazují nízkou haplotypovou diverzitu a vysokou úroveň diverzity mikrosatelitů ve všech zkoumaných populacích.
  • Populace želvy bahenní v Polsku je možné rozdělit do dvou hlavních větví – západní a východní.
  • Ve východní větvi jsou dále odlišitelné dvě linie.
  • Polská populace želv bahenních má i přes zaznamenaný výskyt nepůvodních jedinců dosud homogenní strukturu, charakterizovanou nízkou populační výměnou.
  • Genetická eroze nepůvodními jedinci má na zkoumaném území zanedbatelný dopad.
Grafické přílohy: 
Populační genetika želvy bahenní v Polsku
Populační genetika želvy bahenní v Polsku
Populační genetika želvy bahenní v Polsku
Zdroj: 
Prusak, B., Mitrus, S., Najbar, B., Pacholewska, A., Deas, A., Skonieczna, K., & Grzybowski, T. (2013). Population differentiation of the European pond turtle (Emys orbicularis) in Poland inferred by the analysis of mitochondrial and microsatellite DNA: implications for conservation. Amphibia-Reptilia, 34(4), 451-461.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.