Populační genetika fragmentované populace rosničky zelené

Verze PDF

Degradace životního prostředí a jeho fragmentace jsou dvěma nejvýznamnějšími negativními faktory ohrožujícími výskyt a početnost obojživelníků v Evropě.  Rosnička zelená (Hyla arborea) je jedním ze druhů, jež se díky výrazným úbytkům početnosti v posledních desetiletích dostal do Červených knih ohrožených druhů mnoha evropských států. Hlavním dopadem fragmentace biotopů je zamezení fungování normální metapopulační dynamiky. Jednotlivé izolované subpopulace se dostávají do izolace a nejsou schopny pokrývat úbytky početnosti v „slabých“ letech ze subpopulacích okolních. Kromě tohoto efektu má ale izolovanost předpokládaný dopad i na genetickou variabilitu subpopulací. Hromadění škodlivých mutací či snížení genetické variability se pak může odrazit na snížené životaschopnosti druhu na takových lokalitách. Němečtí herpetologové publikovali, jaký konkrétní dopad má izolovanost na populace rosničky zelené v severozápadním Německu. Výsledky ukazují zřetelný pokles genetické variability s rostoucí izolovaností lokality.

Využitelné výstupy: 
  • Celkem bylo sekvencováno 8 vysoce polymorfních mikrosatelitů 193 jedinců rosničky zelené z 11 lokalit v okolí Hannoveru (vzdálenost mezi deseti z nich byla 2-32 km, jedenáctá srovnávací leží 140 km severovýchodně).
  • Výskyt rosniček ve zkoumané oblasti je rozdělen do čtyř geneticky odlišitelných linií podle geografické blízkosti.
  • Párové genetické vzdálenosti dosahovaly hodnost FST = 0-0,23 a Dest = 0-0,48.
  • V rámci genetických skupin dochází ke střednímu až vysokému genetickému toku mezi lokalitami, mezi liniemi je ale tok téměř nulový.
  • U některých lokalit byla zjištěna odchylka od Hardy-Weinbergovy rovnováhy, u šesti lokalit byla zjištěna vyšší míra inbreedingu.
  • I přes nepříliš dlouhou historii existence migračních bariér mezi lokalitami rosničky zelené v okolí Hannoveru je zřetelný negativní vliv na genetickou variabilitu zdejší metapopulace.
  • Jako možné protiopatření navrhují autoři článku vybudování hustší sítě vhodných vodních ploch osídlených rosničkou.
Grafické přílohy: 
Populační genetika fragmentované populace rosničky zelené
Populační genetika fragmentované populace rosničky zelené
Populační genetika fragmentované populace rosničky zelené
Populační genetika fragmentované populace rosničky zelené
Populační genetika fragmentované populace rosničky zelené
Zdroj: 
Krug, A., & Pröhl, H. (2013). Population genetics in a fragmented population of the European tree frog (Hyla arborea). Amphibia-Reptilia, 34(1), 95-107.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.